Активни грижи за защитената Странджнска боровинка

Най-после източнобуковата гора с подлес от Странджанска боровинка влезе в устройствените планове на горските стопанства М.Търново и Граматиково в Природен парк "Странджа". Проучените и идентифицирани от нас находища на тези гори в планината бяха инвентаризирани при последните лесоустройства и отделени на специален режим на стопанисване. Това стана възможно в резултат на проучванията, които бяха проведени през последните години от специалисти на Дирекцията на Природен парк "Странджа". Застрашената от изчезване Странджанска боровинка, вписана в Червената книга на

България се среща на критично малка площ от около 200 ха източнобукови гори. От района на Сливарово до района на Градището - Витаново на 650м.н.в. Отделени като гори с висока консервационна стойност те са вече представени и с една постоянна пробна площ в ДГС М.Търново, в района на връх Дряньовица, показана на снимката. На всеки 10 години в нея ще се прави оценка на динамиката на екологичните условия - стабилност и промени. Сътрудничеството между специалистите на ДПП "Странджа" и ДГС М.Търново, Граматиково и Кости доведе до идентифициране на разпръснатите, труднодостъпни и фрагментирани находища на Странджанската боровинка.