Горската колекция /Дендрариум/ в Природен парк "Странджа" край гр. Малко Търново

Идеята за създаване на Дендрариуми в района на Странджа планина възникна през 1986г. на съвместна среща между Опитна станция по дъбовите гори и Горскостопанския комбинат в Бургас. В интересния фитогеографски район на странджанската понтийско евксинска растителност, на границата със средиземноморската и средноевропейската растителност имаше всички предпоставки за създаване на колекция от различни видове от българската и чуждестранна флора. За постигане на сравняемост в успеваемостта на отделните дървесни видове беше решено да се изградят два дендрариума – в крайбрежна Странджа в района на гр.Приморско и за висока Странджа – край гр.М.Търново, който впоследствие попадна в територията на Парк Странджа.

Проектът за изграждане на дендрариумите беше изработен от д-р Дико Патронов, а в неговото осъществяване взеха участие и научните работници Веселин Николов, д-р Здравко Сталев и д-р Йовка Ляпова, специалисти от РДГ Бургас и от Горско стопанство М.Търново.

За изграждането на дендрариума, който ще бъде предмет на настоящето съобщение, беше избран терен на 4км от М.Търново край пътя за село Граматиково в м.Маврова нива, отдел №130 на ДГС М.Търново. Общата площ на терена е 36 декара на около 500 м.н.в. Засаждането на фиданките се извърши през пролетта на 1991 и 1992г. Фиданките бяха доставени от цялата страна - от разсадниците в Берковица, Ст.Загора, Кърджали, Варна, Салманово, Клисура, Рилски манастир, Евксиноград, Бургас, Несебър, Царево, Качул и др.

Проектът за създаване на дендрариумите преследваше амбициозни цели и научно-приложни резултати:

  • По пътя на интродукцията и изучаването на българската флора да се изпитат нови дървесни видове за противоерозионни, здравно украсни и ландшафтни залесявания в крайбрежния район и вътрешна Странджа;
  • Да се създаде база за нучно приложни изследвания по екология, физиология, семепроизводство и лесовъдство при местните условия;
  • Да се разработват и изпитат нови агротехнически средства и методи за защита на растенията от вредители и болести;
  • Дендрариумът ще бъде използван за популяризиране красотата и разнообразието на българската флора и природа, за повишаване познанията и възпитанието на ученици и граждани в любов към гората и да се превърне в интересен обект на екологичния туризъм.         В колекцията на дендрариум Малко Търново бяха включени 40 дървесни вида и един храст – калуна /естествен/, - от тях 26 броя са иглолистни. Родовете са 19, от които 13 – иглолистни. Българската флора е представена с 15 вида, от които 4 иглолистни. Представени са 10 вида дъб. За сравнение, в колекцията на дендрариум Приморско бяха включени 135 дървесни вида, благодарение на голямата площ която заема - 130 декара.№1 Гинко – Ginkgo biloba№3 Бор бруция – Pinus halepensis v.brutia№5 Черен бор – Pinus nigra№7 Кримски черен бор – Pinus palasiana№9 Веймутов бор – Pinus strobus№11 Японска лиственица – Larix leptolepis№13 Сребриста ела – Abies concolor№15 Ситков смърч – Picea sitchensis№17 Обикновен смърч – Picea excelsa№19 Атлазки кедър – Cedrus atlantica№21 Източна туя – Biota orientalis№23 Аризонски кипарис – Cupresus arisonica№25 Дървовидна хвойна – Juniperus excelsa№27 Черна топола – Populus nigra№29 Ива – Salix caprea№31 Източен бук – Fagus orientalis№33 Каменен дъб – Quercus ilex№35 Цер – Quercus cerris№37а Летен дъб /Ст.Оряхово/ - Quercus robur№38 Източен горун - Quercus polycarpa№40 Космат дъб – Quercus pubescens         Известно беше, че някои от дървесните видове ще отпаднат още в ранните години. Това се случи със следните видове: гинко, бор бруция, елдарски бор, обикновена бреза. Други видове имат определени проблеми в растежа и устойчивостта при конкретния почвеноклиматичен комплекс в Странджа, а именно – летен дъб, пърнар, гигантска секвоя, ситков смърч, дървовидна хвойна, японска лиственица, морски бор, тис.  

         

Методиката за изграждане на дендрариума използва схематичен, горски модел за внасяне на видовете, като за всеки вид беше отделена площ от 500кв.м. Всеки парцел е с размери 25/20м. с малки изолационни ивици, поради ограничената площ. Фиданките се засаждаха в редове с разстояние между тях 2 м., а в реда – 1 м. т.е. около 250 бройки във всеки парцел.

В колекцията на дендрариум Малко Търново бяха включени 40 дървесни вида и един храст – калуна /естествен/, - от тях 26 броя са иглолистни. Родовете са 19, от които 13 – иглолистни. Българската флора е представена с 15 вида, от които 4 иглолистни. Представени са 10 вида дъб. За сравнение, в колекцията на дендрариум Приморско бяха включени 135 дървесни вида, благодарение на голямата площ която заема - 130 декара.

Систематически подредени, засадените дървесни видове в дендрариум Малко Търново са следните:

№1 Гинко – Ginkgo biloba

№2 Тис – Taxus baccata

№3 Бор бруция – Pinus halepensis v.brutia

№4 Елдарси бор – Pinus halepensis v. eldarica

№5 Черен бор – Pinus nigra

№6 Корсикански черен бор – Pinus nigra v.corsicana

№7 Кримски черен бор – Pinus palasiana

№8 Морски бор – Pinus maritima

№9 Веймутов бор – Pinus strobus

№10 Усукан бор – Pinus contorta

№11 Японска лиственица – Larix leptolepis

№12 Европейска лиственица – Larix decidua

№13 Сребриста ела – Abies concolor

№14 Дуглазка ела – Pseudotsuga douglasii

№15 Ситков смърч – Picea sitchensis

№16 Сребрист смърч – Picea pungens

№17 Обикновен смърч – Picea excelsa

№18 Бял бор – Pinus silvestris

№19 Атлазки кедър – Cedrus atlantica

№20 Хималайси кедър – Cedrus deodara

№21 Източна туя – Biota orientalis

№22 Обикновен кипарис – Cupresus sempervirens

№23 Аризонски кипарис – Cupresus arisonica

№24 Лъжекипарис – Chamaecyparis lausoniana

№25 Дървовидна хвойна – Juniperus excelsa

№26 Гигантска секвоя – Sequoiadendron giganteum

№27 Черна топола – Populus nigra

№28 Трепетлика – Populus tremula

№29 Ива – Salix caprea

№30 Обикновена бреза – Betula alba

№31 Източен бук – Fagus orientalis

№32 Пърнар – Quercus coccifera

№33 Каменен дъб – Quercus ilex

№34 Червен дъб – Quercus rubra

№35 Цер – Quercus cerris

№36 Странджански дъб – Quercus hartwissiana

№37а Летен дъб /Ст.Оряхово/ - Quercus robur

№37 Летен дъб / Нова Загора/ - Quercus robur

№38 Източен горун - Quercus polycarpa

№39 Благун – Quercus frainetto

№40 Космат дъб – Quercus pubescens

Известно беше, че някои от дървесните видове ще отпаднат още в ранните години. Това се случи със следните видове: гинко, бор бруция, елдарски бор, обикновена бреза. Други видове имат определени проблеми в растежа и устойчивостта при конкретния почвеноклиматичен комплекс в Странджа, а именно – летен дъб, пърнар, гигантска секвоя, ситков смърч, дървовидна хвойна, японска лиственица, морски бор, тис.

Двадесет и пет години, които са изминали от създаването на дендрариума вече са достатъчни за извършване на оценка за растежа , устойчивостта и здравословното състояние на внесените в дендрариума дървесни видове. Те определено представляват интерес за любителите на българската и чуждестранна флора.

Декември 2017                        

д-р Дико Патронов