СПИСЪК на допуснатите и кандидати за длъжността „Биолог“ към ДПП „Странджа“

На основание:
чл. 21 и Протокол по Прил. № 3 към чл. 20, ал. 3 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
определена със Заповед № 50/ 08. 12. 2017 г.
на директора на ДПП „Странджа“
ОПОВЕСТЯВА

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „Биолог“ (младши експерт)
към Дирекция Природен парк „Странджа“

а) Недопуснати кандидати няма.
б) Допускат се до конкурс следните кандидати:
Милен Христов Рашков.
Кандидатът трябва да се яви за развиване на писмена разработка по три подвъпроса от тема, която спада към тематичната област: „Значение, опазване и подобряване състоянието на природната среда в Природен парк „Странджа“ – ключови елементи и екологични връзки“ на 18. 12. 2017 г. от 09:00 часа в сградата на Дирекция Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1.

При условие, че оценката от писмената разработка на кандидата е най-малко „4“ по пет-степенната скала, то кандидатът, съгласно чл. 29 (4) от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ще бъде допуснат до участие в интервю, което ще бъде проведено на 18. 12. 2017 г. от 11:00 часа в сградата на Дирекция Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1.

М. Търново
Дата: 11. 12. 2017 г.

Председател на конкурсната комисия: инж. Иван Камбуров