В колекцията на Дендрариум „Приморско” са включени 135 растителни вида

Южното Черноморско крайбрежие и Странджа представляват изключително интересен растително-географски район за нашата и европейската флора. В крайморсските горски масиви на Странджа, на запад в планината, затихват растителните формации на древната колхидска растителност от Кавказките планини.

През осемдесетте години на 20-ти век в бургаската горска колегия съществуваше идеята за изграждане на дендрариум или ботаническа градина по Южното Черноморие. Разработваха се проекти около с.Влас, около Бургас и край бившата резиденция „Перла”. Поради конюнктурност в намеренията, както и поради липса на упорити и последователни изпълнители тези проекти не се осъществиха.

През 1986г. в съвместна среща между експерти от Опитна станция по дъбови гори – Бургас и Горскостопанския комбинат – Бургас бе прието решение за създаване на дендрариум. На въпроса се погледна академично и в добрата европейска практика на създадените дендрариуми – теренът да бъде с хомогенни екологични условия, да бъде на път с достъп на вода, ток и до населено място.

С подкрепата на проектантска организация „Агролеспроект” беше избран терен в гората край гр.Приморско на пътя за село Писменово, в отд.№12 на ДГС Царево.

Проектът за създаване на дендрариума беше изработен от д-р Дико Патронов и преследваше амбициозни цели с научен и приложен характер:

- По пътя на интродукцията и изучаването на българската флора да се изпитат нови видове за противоерозионни, здравноукрасни и ландшафтни залесявания по крайбрежието;

- Да се създаде база за извършване на научни изследвания по екология, физиология и лесовъдство при местните условия в Крайбрежна Странджа;

- Да се разработят и изпитат нови и съвременни агротехнически средства за защита на растенията от вредители и болести;

- Дендрариумът ще се превърне в място за популяризиране красотата и разнообразието на българската флора, за повишаване познанията на ученици, студенти и граждани в любов към гората. С местоположението си Дендрариумът ще се превърне в интересен обект за екологичен туризъм;

Почвеноклиматичният комплекс в района на Дендрариум „Приморско” има следните характеристики: надморска височна между 50 и 100м., средна януарска температура между 1 и 2 градуса, с абсолютен минимум - минус 18 градуса. Резките застудявания са периодични, при което замръзва и морето. Такива замръзвания е имало през 1755г., 1758г., 1789г., 1849г., 1851г., 1852г. В по-ново време замръзването на широка крайбрежна ивица е имало през 1929г. и през 1952г.

Дендрариумът „Приморско” е разположен на границата на разпространението на тъмноцветните черноземни почви и канелените горски почви върху скали от андезити.

За изграждането на дендрариума беше избран схематичен, горски модел за внасяне на видовете. За всеки един вид бе отделена площ от 500 кв.м. Имитирайки горска среда, за всеки вид да може да се проследи растежа и продуктивността му. Всеки парцел е с размери 20/25м с изолационни ивици по четири метра. Фиданките се засаждаха в редове с растояния между редовете 2 м и в реда – 1 м, т.е. около 250 бройки във всеки парцел.

Засаждането на фиданките се извърши през пролетите на 1988 и 1989г. Дендрариумът беше общо дело на научни работници и експерти от Опитна станция по дъбови гори, Горскостопански комбинат Бургас и Горско стопанство гр.Царево.

В колекцията на Дендрариум „Приморско” са включени 135 растителни вида от които 125 дървесни и 10 – храстови. Отделно, от дъбовете са събрани 17 произходи , от които 12 – от летен дъб.

Представени са 36 семейства, 71 рода от които 15 иглолистни.

От всичките 135 вида 63 са от българската флора в т.ч. 5 вида иглолистни.

По географски произходи колекцията съдържа образци от цялото северно полукълбо: – европейска флора – 70 вида, от които 20 иглолистни, азиатска флора – 24 вида, от които 8 са иглолистни, северноамериканска флора – 31 вида, от които 14 иглолистни, Северна Африка – 1 вид /атлазки кедър/, Австралия – 1 вид /евкалипт/.

Списък на дървесните и храстови видове, произходи и форми в Дендрариум „Приморско”

          Таксони                        Българско име           Местопроизход

     Голосеменни /Gymnospermae/

 1. Ginkgo biloba – Гинко                           Отпаднал 1989г.
 2. Taxus baccata – Тис                               Бургас
 3. Abies pinsapo – Испанска ела               Бургас
 4. Aies concolor – Сребриста ела           Бургас
 5. Abies cephalonica –       Гръцка ела                 Бургас
 6. Abies alba –   Бяла ела                     Кипилово
 7. Pseudotsuga douglasii –  Дуглазка ела                Кипилово
 8. Picea omorica –  Сръбски смърч           Кипилово
 9. Picea pungens – Сребрист смърч           Вашингтон
 10. Picea excelsa – Обикновен смърч       Елешница
 11. Picea sitchensis – Ситков смърч               Германия
 12. Cedrus deodarа – Хималайски кедър       Германия      
 13. Cedrus libani – Ливански кедър           Германия
 14. Cedrus atlantica –    Атлазки кедър             Алжир
 15. Larix leptolepis – Японска лиственица   Отпаднал 1992г.
 16. Pinus strobes – Веймутов бор                       -
 17. Pinus nigra var. caramanica –Турски черен бор   Чаталджа
 18. Pinus excelsa –                Хималайски бор                   -
 19. Pinus ponderosa – Жълт бор                               -
 20. Pinus Jeffrey – Джефриев бор               Испания      
 21. Pinus contorta ssp.latifolia –Усукан бор                Колорадо
 22. „       murayana –Усукан бор               Колорадо
 23. Pinus silvestris –                 Бял бор                         Широка поляна
 24. Pinus halepensis – Алепски бор               Италия
 25. Pinus maritimа –            Морски бор                 Италия
 26. Pinus nigra – Черен бор                     Кърджали
 27. „piramidalis –                                           -
 28. “         corsicana – Корсикански бор                 -
 29. Pinus pallasiana – Кримски черен бор             -
 30. Pinus halepensis var.pithyisa – Пицундски бор       Ст.Загора
 31. Pinus halepensis var.eldarica –Елдарски бор                   -
 32. Pinus halepensis var.bruttia – Брутски бор             Мин.бани Бургас
 33. Pinus griffithi – Бор грифити             Индия
 34. Abies nordmanniana – Кавказка ела             Парк Кричим
 35. Abies grandis – Гигантска ела           Парк Кричим
 36. Cryptomeria japonica – Криптомерия                     -
 37. Sequoiadendron giganteum – Мамонтово дърво     Калифорния
 38. Metacequoia glyptostroboides –Метасеквоя                       -
 39. Biota orientalis – Източна туя          Парк Кричим
 40. Biota orientalis var.flagelliformis – Парк Кричим
 41. Cupressus sempervirens – Обикновен кипарис Парк Кричим
 42. Cupressus arizonica – Аризонски кипарис Парк Кричим
 43. Chamaecyparis lawsoniana – Лъжекипарис           Бургас
 44. Libocedrus deccurens – Речен кедър               Парк Кричим

 Покритосеменни /Angiospermae/

 1. Populus nigra – Черна топола             Свищов
 2. Populus euroamericana - I -214                      Свищов
 3. Populus tremula – Трепетлика               Естествена
 4. Populus simonii – Китайска топола       Свищов
 5. Juglans nigra – Черен орех               Соколово
 6. Corylus maxima – Цариградска леска   Салманово
 7. Corylus colurna – Дървовидна леска     Тутракан
 8. Alnus subcordata – Иранска елша           Хиркан парк
 9. Betula alba – Обикновена бреза     Несебър
 10. Carpinus orientalis – Източен габър           Естествен
 11. Fagus orientalis – Източен бук               Айтос отд.160
 12. Fagus silvatica – Обикновен бук           Върбица    
 13. Castanea sativa – Обикновен кестен     Беласица
 14. Quercus suber – Корков дъб                 Петрич
 15. Quercus ilex – Каменен дъб               Карнобат
 16. Quercus rubra –                  Червен дъб                 Парк Враня
 17. Quercus aegilops – Волонея                     Аязмото Ст.Загора
 18. Quercus cerris – Цер                             Кости
 19. Quercus cerris – Цер                              Бяла Слатина
 20. Quercus cerris – Цер                             Кости
 21. Quercus hartwissiana – Лъжник /Стр. дъб/     М.Търново
 22. Quercus robur – Летен дъб                   Добрич
 23. „       „                                Летен дъб                   Нова загора
 24. „     „                                 Летен дъб                 Вардим
 25. „       „                                 Летен дъб                 Юлиево
 26. „       „                              Летен дъб                   София
 27. „       „                                 Летен дъб                 Украйна
 28. „       „                                 Летен дъб                 Мъглиж
 29. „       „                                Летен дъб                 Югославия 1, 2, 3
 30. „       „                                 Летен дъб                 Югославия 4
 31. „       „                                 Летен дъб                 Първомай
 32. „       „                                Летен дъб                 Лозенец - Сф
 33. „       „                                 Летен дъб                 Монтана
 34. Quercus polycarpa –               Източен горун           Върбица
 35. Quercus polycarpa – Източен горун           Царево
 36. Quercus dalechampii – Горун                         Вършец
 37. Quercus frainetto – Благун                       М.Търново
 38. Quercus pubescens – Космат дъб               с.Влас
 39. Quercus protoroburoides – Рилски дъб               Рилски манастир
 40. Ulmus campestris – Полски бряст             Варна
 41. Ulmus campestris x U. pumila –Хибриден бряст   Добруджа
 42. Celtis australis – Южна копривка       Мин. Бани Бургас
 43. Celtis caucasica – Кавказка копривка   Каблешково
 44. Morus alba – Бяла черница             Салманово
 45. Maclura auranthiaca – Маклура                   Мин бани Бургас
 46. Eucоmmia ulmoides – Гумено дърво /еукомия/ Качул М.Т-во
 47. Clematis vitalba – Повет                           Естествен
 48. Liquidambar styraciflua – Ликвидамбър               Югославия
 49. Platanus orientalis – Източен чинар                     -
 50. Rubus sangineus – Обикновена къпина   Естествен
 51. Rosa canina – Шипка                         Естествен
 52. Mespilus germanica – Мушмула                     Естествен
 53. Crataegus oxyacantha – Обикновен глог           Естествен
 54. Sorbus aucuparia – Офика                         Салманово
 55. Sorbus domestica – Скоруша                     Естествен
 56. Sorbus torminalis – Брекиня                       Царево
 57. Sorbus latifolia – Широкол. Офика       Ген.Тошево
 58. Pyrus piraster – Обикновена круша   Шумен
 59. Pyrus eleagrifolia ssp.bulgarica – Бяла българска круша
 60. Pyrus amygdaliformis – Бадемолистна круша Естествен
 61. Malus silvestris – Киселица                    Айтос
 62. Prunus avium – Дива череша               Аспарухово
 63. Prunus cerasifera – Джанка                       Шумен
 64. Prunus mahaleb – Махалебка                   Салманово
 65. Albizzia julibrissin – Албиция                      Отпаднал
 66. Cercis siliquastrum – Див рошков                 Добруджа
 67. Gymnocladus Canadensis –Гимнокладус         Парк Враня
 68. Gleditschia triacanthos – Гледичия                   Айтос
 69. Gleditschia inermis – Безбодилна гледичия   Мин.бани Б-с
 70. Robinia pseudoacacia – Бяла акация               Нови пазар
 71. „         „                   - Бяла акация               Оряхово
 72. „           „                 - Бяла акация               Обретеник
 73. „           „                 - Бяла акация               Свищов
 74. „           „                 - Бяла акация                         -
 75. Sophora japonica –       Софора                         Мин. бани Б-с
 76. Ailanthus glandulosa – Айлант                         Кърджали
 77. Acer tataricum – Мекиш                       Салманово
 78. Acer campestre – Полски клен               Несебър
 79. Acer platanoides – Шестил                       Бургас
 80. Acer pseudoplatanus – Явор                           Царево
 81. „          „  ssp.rubra –Червенолистен явор Мин.бани Б-с
 82. Aesculus hippocastanum –Конски кестен                   -
 83. Aesculus octandra – Осемтичинков кестен     Парк Кричим
 84. Paliurus aculeatus – Драка                         Естествен
 85. Hovenia dulcis –            Бомбонено дърво     Парк Кричим
 86. Tillia argentea – Сребролистна липа   Бургас
 87. Tillia parvifolia – Дребнолистна липа   Кърджали
 88. Eleagnus angustifolia – Теснол. миризлива върба   Бургас
 89. Eleagnus multiflora –Многоцв. миризлива върба   Парк Кричим
 90. Punica granatum – Нар                         Царево
 91. Hedera helix – Бръшлян                   Естествен
 92. Cornus mas – Обикновен дрян       Естествен
 93. Diospyros kaki – Райска ябълка           Царево
 94. Fraxinus ornus – Мъждрян                   Момчилград
 95. Fraxinus excelsior – Планински ясен       Борисова градина
 96. Fraxinus oxycarpa – Полски ясен             Борисова градина
 97. Fraxinus americana – Американски ясен   Карнобат
 98. Fraxinus anomala – Еднолистен ясен       Борисова градина
 99. Syringa vulgaris – Обикновен люляк     Варна
 100. Paulownia tomentosa – Пауловния                 Бургас
 101. Catalpa ovata – Каталпа                    Несебър
 102. Monstera deliciosa – Филодендрон           Салманово
 103. Evodia henryi – Еводия                                   -
 104. Asparagus acutifolius – Зайча сянка               Естествен
 105. Ruscus aculeatus – Бодлив залист          Естествен
 106. Magnolia grandiflora – Едроцв. Магнолия   Парк Кричим
 107. Magnolia kobus – Магнолия кобус       Парк Кричим
 108. Liriodendron tulipifera – Лирово дърво           Парк Кричим
 109. Eucalyptus camphora – Евкалипт                            -

В колекцията на Дендрариум Приморско най-многобройни са представителите на боровете и на дъбовете, за да бъдат изпитани тези видове като най-подходящи за района. Площта на дендрариума позволява разширяване на колекцията.

Бяха потърсени всички възможности за локализиране на произхода на видовете, внесени в колекцията. Данните показани в таблицата не са пълни по субективни причини – недостатъчно прецизен контрол през този период в разсадниците, от които бяха доставени фиданките. Подценяването на този важен въпрос принизява авторитета на горскостопанските мероприятия в горите, а при създаването на колекции, паркове и др. намалява тяхната научна стойност.

Събраните и представени в колекцията над 140 вида от българската и чуждестранна флора придават на дендрариума в Приморско национално значение. Като представителен биологичен обект Дендрариумът в Приморско се нуждае от сериозни грижи, неподвластни на управленски промени и конюнктурни оценки.

Заедно с разширяването на колекцията е необходимо да се провеждат корекционни, лесовъдски и грижи с рекреационен характер за получаване на научна информация и включването на дендрариума като обект с туристически интерес. Обработката на научната информация ще даде възможност за изготвянето на информационни материали и брошури с научно-приложен характер и за изградените туристически маршрути.

Достъпът до дендрариума е по пътя гр.Приморско – с.Писменово в м. Въглищарницата.

 

Д-р Дико Патронов