ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността: „Главен счетоводител” в ДПП „Странджа”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Дирекция на Природен парк „Странджа”  (ДПП), гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” № 1 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № 43/03.12.2018 г. на директора на ДПП „Странджа”

 ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността: „Главен счетоводител” в ДПП „Странджа”.

Брой работни места за които се обявява конкурса- 1 работно място

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен счетоводител” в ДПП „Странджа” са:

 1. Образователна степен – висше икономичеко образование, квалификационна степен бакалавър.
 2. Специалност: специалност от професионална област – икономика.
 3. Професионален опит – 3 години.
 4. Ранг – IV младши.
 5. Длъжностно ниво по КДА/КДД – 8.
 6. Наименование на длъжностното ниво по КДА/КДД- Експертно ниво 4.

ІІ. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю с кандидатите.

ІІІ. Допускане до конкурса - етапи:

 1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.
 2. Допускане на кандидатите.
 3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

ІV. Провеждане на конкурса - етапи

            - 1 етап – провеждане на тест;

            - 2 етап – интервю;

            - 3 етап – окончателно класиране.

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 2. Заявление за участие по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители).
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец.
 4. Копия от документи за образователно-квалификационна степен.
 5. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина
 6. Автобиография европейски формат – CV.
 7. Копие от документ за самоличност.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет. 4, стая № 11 и на адрес гр. Малко Търново, ул.”Янко Маслинков” – 1, ДПП „Странджа” стая 2.

VІ. Документите следва да бъдат представени в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на ДПП „Странджа”, находящо се гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” № 1 , стая № 2 всеки работен ден от 900 до 1200 часа и от 1300 до 1700 часа.

VІІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационно табло в административната сграда на ДПП, гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” № 1.

VІІІ. Длъжността „Главен счетоводител” в ДПП „Странджа” e свързана с: осъществяване на цялостната финансово-счетоводна дейност в парка на основата на нормативните актове за финансова- счетоводна дейност и отчетност; следи за правилното съставяне на счетоводните документи и тяхното движение, следи за правилното водене на счетоводните сметки; осигурява пълното отчитане на паричните средства, стоково-материалните ценности и основните средства, както и своевременното им отразяване на движението им в счетоводните документи; контролира правилното и своевременно отчитане на приходите и разходите на държавния бюджет, застраховки, осигуровки и др., съставянето на счетоводните баланси и годишния счетоводен отчет и отговаря за спазването на законността и сроковете.

ІХ. Минималният размер на основната заплата за длъжността: „Главен счетоводител” в ДПП „Странджа” е в размер на 620 лв., а максималния размер е в размер на 2050 лева.

            Х. При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

            ХІ. ДПП „Странджа” не изплаща пътни разходи от местоживеене до работа.