СПИСЪК

СПИСЪК

За допуснатите кандидати  до участие в конкурс открит със Заповед №43/03.12.2018 г. на Директора на ДПП „Странджа“. за длъжността „Главен счетоводител” на ДПП „Странджа“.

за „Главен счетоводител” на ДПП „Странджа“ :

  1. Мария Куртева Стойкова

Посочените допуснати кандидати следва да се явят на тест на 04.01.2019 г. от 1000 часа в административната сграда на Дирекция природен парк „Странджа“, гр.Малко Търново, ул.”Янко Маслинков” № 1

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати, ще се проведе на 04.01.2019г. от 1130 часа в административната сграда на Дирекция природен парк „Странджа“, гр.МалкоТърново, ул.”Янко Маслинков” № 1

Председател на конкурсната комисия назначена със Заповед № 44/ 03.12.2018 г. на Директора на ДПП „Странджа“.

Таня Дюлгерова – гл.счетоводител на РДГ – Бургас