Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура), към ID № 666077, № на поръчка 01598-2015-0005
публикувано на: 12.05.2015

Предмет на поръчката

Тиражиране и доставка на специализирана образователна програма „Природата на Странджа“ – илюстративни/информационни материали, брошури, тетрадки, CD, плакати, магнити и др.“., във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Тиражиране и доставка на специализирана образователна програма „Природата на Странджа“ – илюстративни/информационни материали, брошури, тетрадки, CD, плакати, магнити и др.“., във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 12.06.2015 г. 17:00 часа
на 16.06.2015 г. от 13:30 часа в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1
документи
изпълнение
отговори
съобщения