Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура), към ID № 666077, № на поръчка 01598-2015-0005
публикувано на: 12.05.2015

Предмет на поръчката

Тиражиране и доставка на специализирана образователна програма „Природата на Странджа“ – илюстративни/информационни материали, брошури, тетрадки, CD, плакати, магнити и др.“., във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 12.06.2015 г. 17:00 часа
на 16.06.2015 г. от 13:30 часа в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1
отговори
08.06.2015
781-1951-OPOS3

Разяснения по документацията за участие

04.06.2015
772-1945-OPOS3

Разяснения по документацията за участие

03.06.2015
761-1941-OPOS3

Разяснения по документацията за участие

02.06.2015
757-1938-OPOS3

Разяснения по документацията за участие

28.05.2015
744-1929-OPOS3

Разяснения по документацията за участие

съобщения
23.06.2015
Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: „Тиражиране и доставка на специализирана образователна програма „Природата на Странджа“ – илюстративни/информационни материали, брошури, тетрадки, CD, плакати, магнити и др.“., във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, ще се извърши на 26.06.2015 г. /петък/ от 10,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1.