Документи

03.06.2015
Заповед за обявяване на Природен парк "Странджа"
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "СТРАНДЖА"
Дирекцията съществува на основание чл. 159 от Закона за горите и чл. 52, ал. 2 от Закона за защитените територии.
Текстове от Закона за защитените територии
свързани с целите, режимът и управлението на Природен парк "Странджа". Целия текст на Закона за защитените територии - http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/ZOOS.pdf
План за управление
Планът за управление бе разработен в периода 1999-2003 г. Поради възраженията на общините М. Търново и Царево той бе връщан, преработван и последно депозиран през м. септември 2006 г. в МОСВ и оттогава до днес не е насрочвана дата за разглеждането му.
Системата за финансово управление и контрол (СФУК) на Дирекцията на природен парк Странджа
Заповед за утвърждаване на СФУК на ДПП Странджа
Заповед относно СФУК