/custom/data/backgrounds/page_nature7.jpg
01.06.2015

Биологично разнообразие

Дирекцията на Природния парк провежда дългосрочна програма за създаване на генна банка и специализиран разсадник за редки реликтни видове.

В специализирания разсадник върху 12 дка до река Велека в местността Качул се отглеждат 11 застрашени и редки реликтни видове:

 1. Странджанска (кавказка) боровинкa (Vaccinium arctostaphylos),
 2. Странджански дъб (Quercus hartwissiana) ,
 3. Багрилна звъника (Hypericum androsaemum)
 4. Чашковидна звъника (Hypericum calycinum),
 5. Странджански (кримски) чай (Sideritis syriaca),
 6. Пролетно ботурче (кукрек) (Cyclamen coum) ,
 7. Търилово великденче (Veronica turrilliana et Stef.) ,
 8. Тис (Taxus baccata),
 9. Странджанско сапунче (Saponaria stranjensis Jord.),
 10. Калуна (Calluna vulgaris (L.)Hull),
 11. Пирен (Erica arborea).

В Специализирания разсадник студенти, дипломанти и докторанти ще имат възможност да извършват научно-приложни разработки, а студенти от различни специалности  ще могат да провеждат своите стажове.

Възстановяване на тис, странджанска (кавказка) дървовидна боровинка и колхидски джел във влаголюбивите евксински гори на ПП “Странджа”. Повече за начинанието можете да научите от тук - филм на WWF за възстановения тис в Странджа.

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА НА БЛАГОПРИЯТНО ПРИРОДОЗАЩИТНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ ПО НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ