/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Произход на флорните елементи

Флорните (фитогеографски) елементи са група видове, произлизащи от един и същ географски район и със сходна посока на разпространение и промени в разпространението.

Флорогеографският комплекс на Странджа притежава уникален за Европа характер. Разположена на биогеографски кръстопът, освен реликтна евксинска флора, планината е приютила видове от средиземноморската, средноевропейската, балканската, евроазиатската, понтийско-централноазиатската и атлантическата група флорни елементи. Най-многобройни са субмедитеранските (от средиземноморската група) и средноевропейските флорни елементи.

В еколого-биологичен аспект, особеност на флората в Странджа се отличава с голямото участие на фанерофити (дървета и храсти) – 7%, което е характерно за планините, и в същото време голямото участие на терофити (едногодишни растения, прекарващи неблагоприятния сезон под форма на зачатъци: семена, плодове, спори) – 26%, което пък е типично за сухи и плитки почви, средиземноморски облик на климата и деградация на растителната покривка вследствие на антропогенна дейност.