/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Природни местообитания в Природен парк „Странджа“

В списъчната извадка на представителните за ПП „Странджа“ природни местообитания са използвани следните означения:


Код по Натура 2000 – четирицифреният код, посочен в Прил. 1 на ЗБР и Директива 92/43

Наименование на типа природно местообитание

Първостепенните за опазване типове местообитания са отбелязани със звездичка (*).

Като изходна база при подбора на представените природните местообитания в територията на Природния парк е използван Стандартният формуляр, приет от Националния съвет по биологично разнообразие през декември 2012 г. и публично достъпна информацията от Националната информационна система за „Натура 2000“

Поради липса на научни доказателства (вкл.с представителни фитоценотични описания и публикации) за наличието им в територията на Парка, в представянето не са включени следните местообитания, посочени в цитираните източници:

 

 

2130 *Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)

2180 Облесени дюни

2190 Влажни понижения между дюните

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик

5210 Храсталаци с Juniperus spp.

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae).

 


1. Крайбрежни и халофитни местообитания

1130 Естуари

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium spp. 

 

 

 

 

 

 

2. Крайбрежни пясъчни и континентални дюни

2110 Зараждащи се подвижни дюни                                                  

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сладководни местообитания

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци

4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Естествени и полуестествени тревни формации

6110 *Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

6510 Низинни сенокосни ливади

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

 

 

 

 

 

7. Торфени и приизворни местообитания

7220 *Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Скални местообитания и пещери

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

8310 Неблагоустроени пещери

8330 Подводни или частично подводни морски пещери

 

 

 

 

 

 

9. Гори

9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори

91S0 *Западнопонтийски букови гори

91AA*Източни гори от космат дъб

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba