/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Природни местообитания в Природен парк „Странджа“

В списъчната извадка на представителните за ПП „Странджа“ природни местообитания са използвани следните означения:


Код по Натура 2000 – четирицифреният код, посочен в Прил. 1 на ЗБР и Директива 92/43

Наименование на типа природно местообитание

Първостепенните за опазване типове местообитания са отбелязани със звездичка (*).

Като изходна база при подбора на представените природните местообитания в територията на Природния парк е използван Стандартният формуляр, приет от Националния съвет по биологично разнообразие през декември 2012 г. и публично достъпна информацията от Националната информационна система за „Натура 2000“

Поради липса на научни доказателства (вкл.с представителни фитоценотични описания и публикации) за наличието им в територията на Парка, в представянето не са включени следните местообитания, посочени в цитираните източници:

 

 

2130 *Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)

2180 Облесени дюни

2190 Влажни понижения между дюните

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик

5210 Храсталаци с Juniperus spp.

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae).

 


1. Крайбрежни и халофитни местообитания

1130 Естуари

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium spp. 

 

 

 

 

 

 

2. Крайбрежни пясъчни и континентални дюни

2110 Зараждащи се подвижни дюни                                                  

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сладководни местообитания

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци

4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Естествени и полуестествени тревни формации

6110 *Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

6510 Низинни сенокосни ливади

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

 

 

 

 

 

7. Торфени и приизворни местообитания

7220 *Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Скални местообитания и пещери

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

8310 Неблагоустроени пещери

8330 Подводни или частично подводни морски пещери

 

 

 

 

 

 

9. Гори

9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори

91S0 *Западнопонтийски букови гори

91AA*Източни гори от космат дъб

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

 

 

Host: strandja.bg
Error Type: E_WARNING
File: Unknown
Line: 0
Message: Unknown: write failed: No space left on device (28)
Date/Time: 2022-12-08 01:08:52
 
Vars:
Array
(
 [_GET] => Array
 (
  [mod] => info
  [act] => show
  [id] => 107-prirodni-mestoobitania-priroden-pakr
  [lang] => bg
 )

 [_POST] => Array
 (
 )

 [_COOKIE] => Array
 (
 )

 [_FILES] => Array
 (
 )

 [_SERVER] => Array
 (
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Y5EdBMDmaWdjssS-V74j-gAAADc
  [REDIRECT_PHPRC] => php.ini
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Y5EdBMDmaWdjssS-V74j-gAAADc
  [PHPRC] => php.ini
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 08 Aug 2022 13:07:52 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => strandja.bg
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => strandja.bg
  [SERVER_ADDR] => 195.69.121.136
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 18.207.136.189
  [DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@strandja.bg
  [SCRIPT_FILENAME] => /srv/strandja/php/index.php
  [REMOTE_PORT] => 42224
  [REDIRECT_URL] => /bg/info/107-prirodni-mestoobitania-priroden-pakr-strandja
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=107-prirodni-mestoobitania-priroden-pakr&lang=bg
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=107-prirodni-mestoobitania-priroden-pakr&lang=bg
  [REQUEST_URI] => /bg/info/107-prirodni-mestoobitania-priroden-pakr-strandja
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1670454532.5136
  [REQUEST_TIME] => 1670454532
 )

 [root_dir] => /srv/strandja/php/fw/classes_ext/filemanager/
 [_SESSION] => Array
 (
  [lang] => bg
 )

 [start] => 1670454532.5141
 [l1] => MainLib Object
 (
  [config] => Config Object
  *MAX LEVEL*

  [db] => Database Object
  *MAX LEVEL*

  [site] => Site Object
  *MAX LEVEL*

  [page] => Array
  *MAX LEVEL*

  [working_time] => 
  [cache_header] => 
  [cache_footer] => 
  [cache_menu] => 
  [cache_content] => 
  [months] => Array
  *MAX LEVEL*

  [indexTimes] => 
  [workingTime] => 0.26684284210205
 )

 [indexLogId] => 7980697
 [mod] => info
 [act] => show
 [id] => 107
 [isAjax] => 0
 [isPreview] => 0
 [html] => 
      
        
          
						ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
						
            
					
            
            
            
            
            

						
						
						
						
						
						
						
						
						
            
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
          
          


            
/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Природни местообитания в Природен парк „Странджа“

В списъчната извадка на представителните за ПП „Странджа“ природни местообитания са използвани следните означения:


Код по Натура 2000 – четирицифреният код, посочен в Прил. 1 на ЗБР и Директива 92/43

Наименование на типа природно местообитание

Първостепенните за опазване типове местообитания са отбелязани със звездичка (*).

Като изходна база при подбора на представените природните местообитания в територията на Природния парк е използван Стандартният формуляр, приет от Националния съвет по биологично разнообразие през декември 2012 г. и публично достъпна информацията от Националната информационна система за „Натура 2000“

Поради липса на научни доказателства (вкл.с представителни фитоценотични описания и публикации) за наличието им в територията на Парка, в представянето не са включени следните местообитания, посочени в цитираните източници:

 

 

2130 *Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)

2180 Облесени дюни

2190 Влажни понижения между дюните

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик

5210 Храсталаци с Juniperus spp.

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae).

 


1. Крайбрежни и халофитни местообитания

1130 Естуари

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium spp. 

 

 

 

 

 

 

2. Крайбрежни пясъчни и континентални дюни

2110 Зараждащи се подвижни дюни                                                  

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сладководни местообитания

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци

4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Естествени и полуестествени тревни формации

6110 *Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

6510 Низинни сенокосни ливади

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

 

 

 

 

 

7. Торфени и приизворни местообитания

7220 *Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Скални местообитания и пещери

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

8310 Неблагоустроени пещери

8330 Подводни или частично подводни морски пещери

 

 

 

 

 

 

9. Гори

9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори

91S0 *Западнопонтийски букови гори

91AA*Източни гори от космат дъб

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

 

 

[end] => 1670454532.7809 [workingTime] => 0.26684284210205 [times] => [ip] => 18.207.136.189 )
Trace:
Array
(
 [0] => Array
 (
  [file] => /srv/strandja/php/index.php
  [line] => 80
  [function] => ErrorHandler
  [class] => ErrorHelper
  [type] => ::
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

 [1] => Array
 (
  [function] => ErrorHandler
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

)