/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Животински свят

Сред безгръбначните животни в Парка консервационно значими са 164 вида. Реликтни са 34 вида, а от ендемичните 4 вида са локални и 80 български. В Световната червена книга са включени 16 вида, а в европейската -10. По Директивата за местообитанията се опазват пеперудите лицена (Lycaena dispar), еуфидриас (Euphydryas aurinia), калиморфа (Callimorpha quadripunctaria), от бръмбарите -еленовия рогач, обикновенния и буковия сечко и др.

Природен парк "Странджа" е българската защитена територия с най-богата гръбначна фауна - 404 вида. По своето рибно богатство Паркът е сред първите в Европа. Във вътрешността на Странджа са установени 41 вида сладководни и проходни риби, а още 70 вида обитават крайбрежната акватория. Броят на реликтните видове е голям -9 Понто-Каспийски (запазили се от времето на древното Сарматско море) и 5 бореални реликта (от лат. - Вorealis - северен, видове с произход северните области на Евразия и Северна Америка и достигнали нашите ширини през Кватернерните застудявания).

Ендемични за Черноморския басейн са 6 вида като лупавец, стронгил, лихнус и др. Два вида попчета и морската бяла риба са ендемични за Черноморския и Каспийския басейн. Резовският карагьоз е локализиран единствено по Южното българско крайбрежие. В Световния червен списък са включени 12 вида сладководни риби, а в националната Червена книга -8 вида, сред които дивият шаран и брияната.

На територията на Природния парк са установени 10 вида земноводни - повече от половината от общо 16-те български вида. Застрашени в Световен и европейски аспект са дървесницата, ендемичният подвид на сирийската чесновница и южният гребенест тритон.

В ПП "Странджа" са установени 24 вида влечуги, представящи 70% от богатството на българската херпетофауна. Със световно значение са популациите на 13 вида. Популацията на тракийската черноврата стрелушка -локален ендемичен подвид за Южното черноморско крайбрежие, съставлява половината от световната. Защитени видове са също обикновената и каспийска блатна костенурка, шипобедрената и шипоопашатата костенурка, смокът мишкар, змията червейница, змиегущерът, горският гущер и геконът. 


В границите на Парка са установени 269 вида птици, което представлява две трети от цялата българска орнитофауна. В Парка гнезди световно застрашеният ливаден дърдавец, а за южния белогръб кълвач вековните гори на Странджа са най-важната защитена територия в света. От световна величина са популациите на полубеловратата мухоловка, големия маслинов присмехулник и жалобния синигер, а от европейска - на египетския лешояд, черния и бял щъркел, бухала и четирите вида орли.

Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа -Via Pontica, който събира ятата на Северна и Източна Европа и Сибир. Над Природния парк фронтът на прелета се стеснява и във върховите дни могат да бъдат наблюдавани огромни ята бели щъркели -до 40 хиляди за ден, и десетки стотици пеликани, осояди, мишелови и кресливи орли. Значението на Парка се допълва и от заливите и устията по Черноморското крайбрежие, използвани от водоплаващите не само за почивка, но и за презимуване.

В границите на Природния парк се размножават 66 вида бозайници. Мечката е изчезнала в края на ХVІІІ в., а присъствието на риса след средата на ХХ век не е достоверно документирано.

Отделни индивиди от тюлена монах спорадично посещават подводните пещери край Силистар.

Прилепите са 25 вида, 13 от които присъстват в Световния червен списък (дългоух, дългопръст и трицветен нощник, южен и малък подковонос, широкоух прилеп и др.).

Дребните бозайници са 27 вида, като в Световния червен списък са 8 вида гризачи (лалугер, три вида сънливци, катерица и др.).

Обичайни за Природния парк сред едрите бозайници са сърната, благородният елен и вълкът. Широко разпространени са дивата свиня и чакалът. Често се срещат лисицата, язовецът, бялката и др. Популациите на видрата и дивата котка са сред най-многобройните в Европа. Редки в Парка са лалугерът и европейският пъстър пор. В Световния червен списък са включени пъстрият пор, видрата и тюленът монах.

Host: strandja.bg
Error Type: E_WARNING
File: Unknown
Line: 0
Message: Unknown: write failed: No space left on device (28)
Date/Time: 2022-12-08 00:23:16
 
Vars:
Array
(
 [_GET] => Array
 (
  [mod] => info
  [act] => show
  [id] => 29-jivotinski
  [lang] => bg
 )

 [_POST] => Array
 (
 )

 [_COOKIE] => Array
 (
 )

 [_FILES] => Array
 (
 )

 [_SERVER] => Array
 (
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Y5ESVGzpBWdvfiiewMeVqgAAAE4
  [REDIRECT_PHPRC] => php.ini
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Y5ESVGzpBWdvfiiewMeVqgAAAE4
  [PHPRC] => php.ini
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 08 Aug 2022 12:32:34 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => strandja.bg
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => strandja.bg
  [SERVER_ADDR] => 195.69.121.136
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 18.207.136.189
  [DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@strandja.bg
  [SCRIPT_FILENAME] => /srv/strandja/php/index.php
  [REMOTE_PORT] => 50850
  [REDIRECT_URL] => /bg/info/29-jivotinski-sviat
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=29-jivotinski&lang=bg
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=29-jivotinski&lang=bg
  [REQUEST_URI] => /bg/info/29-jivotinski-sviat
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1670451796.1931
  [REQUEST_TIME] => 1670451796
 )

 [root_dir] => /srv/strandja/php/fw/classes_ext/filemanager/
 [_SESSION] => Array
 (
  [lang] => bg
 )

 [start] => 1670451796.1936
 [l1] => MainLib Object
 (
  [config] => Config Object
  *MAX LEVEL*

  [db] => Database Object
  *MAX LEVEL*

  [site] => Site Object
  *MAX LEVEL*

  [page] => Array
  *MAX LEVEL*

  [working_time] => 
  [cache_header] => 
  [cache_footer] => 
  [cache_menu] => 
  [cache_content] => 
  [months] => Array
  *MAX LEVEL*

  [indexTimes] => 
  [workingTime] => 0.26670503616333
 )

 [indexLogId] => 7980556
 [mod] => info
 [act] => show
 [id] => 29
 [isAjax] => 0
 [isPreview] => 0
 [html] => 
      
        
          
						ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
						
            
					
            
            
            
            
            

						
						
						
						
						
						
						
						
						
            
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
          
          


            
/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Животински свят

Сред безгръбначните животни в Парка консервационно значими са 164 вида. Реликтни са 34 вида, а от ендемичните 4 вида са локални и 80 български. В Световната червена книга са включени 16 вида, а в европейската -10. По Директивата за местообитанията се опазват пеперудите лицена (Lycaena dispar), еуфидриас (Euphydryas aurinia), калиморфа (Callimorpha quadripunctaria), от бръмбарите -еленовия рогач, обикновенния и буковия сечко и др.

Природен парк "Странджа" е българската защитена територия с най-богата гръбначна фауна - 404 вида. По своето рибно богатство Паркът е сред първите в Европа. Във вътрешността на Странджа са установени 41 вида сладководни и проходни риби, а още 70 вида обитават крайбрежната акватория. Броят на реликтните видове е голям -9 Понто-Каспийски (запазили се от времето на древното Сарматско море) и 5 бореални реликта (от лат. - Вorealis - северен, видове с произход северните области на Евразия и Северна Америка и достигнали нашите ширини през Кватернерните застудявания).

Ендемични за Черноморския басейн са 6 вида като лупавец, стронгил, лихнус и др. Два вида попчета и морската бяла риба са ендемични за Черноморския и Каспийския басейн. Резовският карагьоз е локализиран единствено по Южното българско крайбрежие. В Световния червен списък са включени 12 вида сладководни риби, а в националната Червена книга -8 вида, сред които дивият шаран и брияната.

На територията на Природния парк са установени 10 вида земноводни - повече от половината от общо 16-те български вида. Застрашени в Световен и европейски аспект са дървесницата, ендемичният подвид на сирийската чесновница и южният гребенест тритон.

В ПП "Странджа" са установени 24 вида влечуги, представящи 70% от богатството на българската херпетофауна. Със световно значение са популациите на 13 вида. Популацията на тракийската черноврата стрелушка -локален ендемичен подвид за Южното черноморско крайбрежие, съставлява половината от световната. Защитени видове са също обикновената и каспийска блатна костенурка, шипобедрената и шипоопашатата костенурка, смокът мишкар, змията червейница, змиегущерът, горският гущер и геконът. 


В границите на Парка са установени 269 вида птици, което представлява две трети от цялата българска орнитофауна. В Парка гнезди световно застрашеният ливаден дърдавец, а за южния белогръб кълвач вековните гори на Странджа са най-важната защитена територия в света. От световна величина са популациите на полубеловратата мухоловка, големия маслинов присмехулник и жалобния синигер, а от европейска - на египетския лешояд, черния и бял щъркел, бухала и четирите вида орли.

Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа -Via Pontica, който събира ятата на Северна и Източна Европа и Сибир. Над Природния парк фронтът на прелета се стеснява и във върховите дни могат да бъдат наблюдавани огромни ята бели щъркели -до 40 хиляди за ден, и десетки стотици пеликани, осояди, мишелови и кресливи орли. Значението на Парка се допълва и от заливите и устията по Черноморското крайбрежие, използвани от водоплаващите не само за почивка, но и за презимуване.

В границите на Природния парк се размножават 66 вида бозайници. Мечката е изчезнала в края на ХVІІІ в., а присъствието на риса след средата на ХХ век не е достоверно документирано.

Отделни индивиди от тюлена монах спорадично посещават подводните пещери край Силистар.

Прилепите са 25 вида, 13 от които присъстват в Световния червен списък (дългоух, дългопръст и трицветен нощник, южен и малък подковонос, широкоух прилеп и др.).

Дребните бозайници са 27 вида, като в Световния червен списък са 8 вида гризачи (лалугер, три вида сънливци, катерица и др.).

Обичайни за Природния парк сред едрите бозайници са сърната, благородният елен и вълкът. Широко разпространени са дивата свиня и чакалът. Често се срещат лисицата, язовецът, бялката и др. Популациите на видрата и дивата котка са сред най-многобройните в Европа. Редки в Парка са лалугерът и европейският пъстър пор. В Световния червен списък са включени пъстрият пор, видрата и тюленът монах.

[end] => 1670451796.4604 [workingTime] => 0.26670503616333 [times] => [ip] => 18.207.136.189 )
Trace:
Array
(
 [0] => Array
 (
  [file] => /srv/strandja/php/index.php
  [line] => 80
  [function] => ErrorHandler
  [class] => ErrorHelper
  [type] => ::
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

 [1] => Array
 (
  [function] => ErrorHandler
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

)