/custom/data/backgrounds/page_nature7.jpg
01.06.2015

Устойчиво ползване на гори

Горите заемат над четири пети от територията на Природния парк. В исторически план именно лесовъди са стояли в основата на инициативите за обявяването на първата българска защитена територия – строго защитената държавна гора “Горна Еленица – Силкосия”, в последствие на резерватите “Узунбуджак”, “Витаново”, “Средока” и “Тисовица”, на големите защитени местности като “Парория”, “Велека”, “Батака” и други. Лесовъдската колегия има водеща роля при инициацията на предложението за обявяване на най-голямата българска защитена територия – Парк “Странджа”, както и при убеждаването на другите заинтересованите страни през 1993-1994 г. да подкрепят предложението за обявяване на Парка в съвременните му граници.

Сред най-големите постижения, които могат да се свържат с устойчивото ползване на горите на територията на Парка могат да се отбележат:

Горска сертификация по системата FSC

Сред първите в страната сертифицирани по системата FSC (Forest Stewardship Council) стопанства бяха две от стопанствата от Природния парк  Ловното стопанство в Граматиково и Горското стопанство в Кости.

Понастоящем, Горските стопанства в Царево, Малко Търново и Звездец също се преминали първите одити за сертифициране и са в процес на получаване на своите сертификационни лицензи.

 

  

 

Прилагането на системата за Природосъобразно производство на висококачествена дървесина – диалог между екология и икономика.

На територията на Парка бяха проведени няколко обучителни курса, включително със специалисти от SaarForst, провинция Саарланд, Германия.  Системата се прилага основно на територията на Горско стопанство Кости и на територията на Ловно стопанство Граматиково. Съгласно заданието за Горскостопански план на Царево, за първи път в България, всички подходящи площи за провеждане на системата ще бъдат инвентаризирани и приложени към Горскостопански план.
Повече за Системата можете да научите тук: Stranja Saarlandski Metod

А някои от публичните отразявания на Системата можете да разгледате тук: Дърветата на бъдещето и щадящата сеч в Странджа

  

Екосистемни ползи и услуги от горите 

За първи път в България, едно от стопанствата на територията на Природния парк – Горско стопанство Кости – се сертифицира като земеделски производител на манов пчелен мед… "Сред по-старото население, а и сред хората въобще битува схващането, че горските служат единствено за това да секат дървета. В Кости положихме усилия да намалим сечта и с приходите, които спестяваме от тази дейност, вече втора година произвеждаме собствен мед", инж. Венелин Радков, Директор на ДГС “Кости” 1999-2013 г.

От 2011 години Горското стопанство в Кости работи с националната пчеларска програма и стопанисва служебен пчелин с 130 кошера. Често цялата продукция се изкупува само на Фестивала на мановия мед в гр. Царево.

Примери за остойностяване на недървесни екосистемни услуги от горите са заплащането на ползвани водни ресурси, събирането на такси за брането с търговски цели на гъби, на лечебни растения (билки), на декоративни растения.
За първи път в България, на територията на Природния парк “Странджа”, в границите на Горското стопанство “Царево”, се прилага специализирана методика за определяне на ресурсите от лечебни растения (билки), като набраната информация ще бъде включена като интегрална част в Горскостопанския план на стопанството.

  

Старите гори


По поръчка на Дирекцията на Парка през 2013 г. бе публикуван обзор на д-р Дико Патронов за състоянието на вековните гори на територията на Парка. Обезпокоителните резултати от този анализ бяха обсъдени на множество работни срещи с лесовъдската колегия и на публични експертни обсъждания.

За опазването на Старите гори Дирекцията на Парка финансира няколко научно-приложни изследвания – за картиране на едроразмерни представители на семейство кълвачи, на гнезда на едри грабливи птици, на прилепи, както и участва като партньор в международни проекти за проучване на безгръбначните животни. Натрупаните бази от данни помогнаха да се опазят горите в защитените местности “Парория” и “Велека”, като се отхвърлят аргументирано пред съответните комисии предложенията за промяна в техните режими за сеч. Натрупаните бази от данни за старите гори послужиха и при обосноваването на предложенията за обявяване на три нови защитени местности.

В пряка връзка с опазването на старите гори са и дейностите за локализиране и опазване на подходящи биотопни дървета за жизнения цикъл на бръмбара отшелник, индикаторен вид за старите гори.

Дирекцията на Парка подготвя ново интердисциплинарно илюстровано издание за Старите гори, което се предвижда да бъде отпечатано до края на 2015 г. 

Подкрепата на процеса за сертификация на горите, в съчетание с прилагане на специфичните за Натура 2000 режими на ползване следва да осигурят поне 10% Стари гори от всяко едно горско природно местообитание.

 

Мъртва дървесина 

За първи път в България, на територията на Природния парк “Странджа”, в границите на Горското стопанство “Царево” се прилага специализирана методика за определяне на количеството мъртва дървесина в стопанските участъци (подотдели), като набраната информация ще бъде включена като интегрална част в Горскостопанския план на стопанството.

 

 

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ 
РЕЖИМИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В НАТУРА 2000 
Старите гори - непознатите съкровища на България
Мъртва дървесина - жизнена гора - Panda - WWF
Инвентаризация и управление на мъртвата дървесна, ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ
Определяне и опазване на биотопни дървета - Зелени ... 
ЗАПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА ВАЖНИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО - БИОТОПНИ ДЪРВЕТА, Ст. Лазаров 
"Непознатите гори", филм на WWF-Световния фонд за дивата природа в България, посветен на многообразието, величието и опазването на старите гори 
Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г, ИАГ