/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Растителност

Растителността на Природния парк представя съвкупността от всички растителни съобщества (фитоценози) в границите на защитената територия.

Странджанската растителност се отличава с фитоценотична специфика, уникална за Европа. Тя се отнася към биома на широколистните листопадни гори на умерения климат, най-широко разпространен на континента, но за разлика от горите от този биом, горите в Странджа се отличават с едификатори и доминанти от евксинската и субевксинската флора или със значимото присъствие на такива флорни елементи. В голямата си част мезофилните гори от източен бук (Fagus orientalis) имат вечнозелен подлес от лавровидни храсти, най-често от странджанска зеленика (Rhododendron ponticum), характерни за южноевксинската растителност, разпространена в Западното Закавказие, Колхида и Черноморското крайбрежие на Мала Азия, а в Европа съхранила се единствено в Странджа. Тези гори се отличават и физиономически от широколистните гори на умерения климат и формират собствен суббиом.

Горите в Странджа, заемащи 4/5 от територията на Природния парк, са остатък от терциерната растителност, съхранила се поради отдалечеността ѝ от кватернерните заледявания, меката зима, високите валежи и въздушна влажност. За странджанските гори е характерна инверсията, при която мезофилните букови гори с подлес от зеленика заемат долинните части на склоновете, а дъбовите гори се простират над тях. В сравнение с растителността в Колхида и Закавказието, съставът на терциерните реликтни видове в растителността на Странджа е силно обеднен. Това проличава най-вече по странджанското крайбрежие, включено в Черноморския ботанико-географски окръг, както и в най-западните части на Парка, попадащи в район Факия на окръг Странджа. В тези райони най-разпространени са церово-благуновите, а след тях – дъбово-габъровите гори, определени като субевксински хабитати. Чувствително присъствие в растителността на Природния парк имат съобществата от средиземноморски и субсредиземноморски тип: термофилни дъбови гори с подлес от вечнозелени склерофилни храсти, като пирена (Erica arborea), залиста (Ruscus aculeatus) или тревна покривка от чашковидна звъника (Hypericum calycinum), както и храсталаците от грипа (Phillyrea latifolia), памуклийка (Cistus incanus), тамянка (Cistus salvifolius) и др. Силно вторично разпространение, дължащо се на антропогенния фактор, имат храсталаците от келяв габър (Carpinus orientalis). Ксеротермните тревни съобщества, заемащи обширни площи по Крайбрежието и в западната част на Парка, спадат към производната растителност, тъй като са се формирали на мястото на унищожени в миналото от човека гори. Най-широко са разпространени съобществата на садината (Chrysopogon gryllus), на белизмата (Bothriochloa ischaemum) и на луковичната ливадина (Poa bulbosa).

По крайбрежните пясъци е развита псамофитна растителност, а покрай реките – гори от черна елша (Alnus glutinosa) и върби (Salix alba, S. fragilis), лонгози, крайречни ливади и др.

Host: strandja.bg
Error Type: E_WARNING
File: Unknown
Line: 0
Message: Unknown: write failed: No space left on device (28)
Date/Time: 2022-12-08 02:05:49
 
Vars:
Array
(
 [_GET] => Array
 (
  [mod] => info
  [act] => show
  [id] => 94
  [lang] => bg
 )

 [_POST] => Array
 (
 )

 [_COOKIE] => Array
 (
 )

 [_FILES] => Array
 (
 )

 [_SERVER] => Array
 (
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Y5EqXX4wHfnGA7W0b12zSAAAABA
  [REDIRECT_PHPRC] => php.ini
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Y5EqXX4wHfnGA7W0b12zSAAAABA
  [PHPRC] => php.ini
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 08 Aug 2022 13:56:45 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => strandja.bg
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => strandja.bg
  [SERVER_ADDR] => 195.69.121.136
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 18.207.136.189
  [DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@strandja.bg
  [SCRIPT_FILENAME] => /srv/strandja/php/index.php
  [REMOTE_PORT] => 48438
  [REDIRECT_URL] => /bg/info/94-rastitelnost
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=94&lang=bg
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=94&lang=bg
  [REQUEST_URI] => /bg/info/94-rastitelnost
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1670457949.5621
  [REQUEST_TIME] => 1670457949
 )

 [root_dir] => /srv/strandja/php/fw/classes_ext/filemanager/
 [_SESSION] => Array
 (
  [lang] => bg
 )

 [start] => 1670457949.5627
 [l1] => MainLib Object
 (
  [config] => Config Object
  *MAX LEVEL*

  [db] => Database Object
  *MAX LEVEL*

  [site] => Site Object
  *MAX LEVEL*

  [page] => Array
  *MAX LEVEL*

  [working_time] => 
  [cache_header] => 
  [cache_footer] => 
  [cache_menu] => 
  [cache_content] => 
  [months] => Array
  *MAX LEVEL*

  [indexTimes] => 
  [workingTime] => 0.26465702056885
 )

 [indexLogId] => 7980941
 [mod] => info
 [act] => show
 [id] => 94
 [isAjax] => 0
 [isPreview] => 0
 [html] => 
      
        
          
						ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
						
            
					
            
            
            
            
            

						
						
						
						
						
						
						
						
						
            
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
          
          


            
/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Растителност

Растителността на Природния парк представя съвкупността от всички растителни съобщества (фитоценози) в границите на защитената територия.

Странджанската растителност се отличава с фитоценотична специфика, уникална за Европа. Тя се отнася към биома на широколистните листопадни гори на умерения климат, най-широко разпространен на континента, но за разлика от горите от този биом, горите в Странджа се отличават с едификатори и доминанти от евксинската и субевксинската флора или със значимото присъствие на такива флорни елементи. В голямата си част мезофилните гори от източен бук (Fagus orientalis) имат вечнозелен подлес от лавровидни храсти, най-често от странджанска зеленика (Rhododendron ponticum), характерни за южноевксинската растителност, разпространена в Западното Закавказие, Колхида и Черноморското крайбрежие на Мала Азия, а в Европа съхранила се единствено в Странджа. Тези гори се отличават и физиономически от широколистните гори на умерения климат и формират собствен суббиом.

Горите в Странджа, заемащи 4/5 от територията на Природния парк, са остатък от терциерната растителност, съхранила се поради отдалечеността ѝ от кватернерните заледявания, меката зима, високите валежи и въздушна влажност. За странджанските гори е характерна инверсията, при която мезофилните букови гори с подлес от зеленика заемат долинните части на склоновете, а дъбовите гори се простират над тях. В сравнение с растителността в Колхида и Закавказието, съставът на терциерните реликтни видове в растителността на Странджа е силно обеднен. Това проличава най-вече по странджанското крайбрежие, включено в Черноморския ботанико-географски окръг, както и в най-западните части на Парка, попадащи в район Факия на окръг Странджа. В тези райони най-разпространени са церово-благуновите, а след тях – дъбово-габъровите гори, определени като субевксински хабитати. Чувствително присъствие в растителността на Природния парк имат съобществата от средиземноморски и субсредиземноморски тип: термофилни дъбови гори с подлес от вечнозелени склерофилни храсти, като пирена (Erica arborea), залиста (Ruscus aculeatus) или тревна покривка от чашковидна звъника (Hypericum calycinum), както и храсталаците от грипа (Phillyrea latifolia), памуклийка (Cistus incanus), тамянка (Cistus salvifolius) и др. Силно вторично разпространение, дължащо се на антропогенния фактор, имат храсталаците от келяв габър (Carpinus orientalis). Ксеротермните тревни съобщества, заемащи обширни площи по Крайбрежието и в западната част на Парка, спадат към производната растителност, тъй като са се формирали на мястото на унищожени в миналото от човека гори. Най-широко са разпространени съобществата на садината (Chrysopogon gryllus), на белизмата (Bothriochloa ischaemum) и на луковичната ливадина (Poa bulbosa).

По крайбрежните пясъци е развита псамофитна растителност, а покрай реките – гори от черна елша (Alnus glutinosa) и върби (Salix alba, S. fragilis), лонгози, крайречни ливади и др.

[end] => 1670457949.8273 [workingTime] => 0.26465702056885 [times] => [ip] => 18.207.136.189 )
Trace:
Array
(
 [0] => Array
 (
  [file] => /srv/strandja/php/index.php
  [line] => 80
  [function] => ErrorHandler
  [class] => ErrorHelper
  [type] => ::
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

 [1] => Array
 (
  [function] => ErrorHandler
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

)