/custom/data/backgrounds/page_nature7.jpg

Хранителна независимост/Food Sovereignty

Преобладаващата част от Хранителните системи днес са сведени до модел на индустриализирано земеделие, контролиран от няколко транснационални хранителни корпорации в съглашение с малка група от крупни търговци на дребно. Този модел е създаден да генерира печалби и следователно тотално се проваля при изпълнението на своите истински задължения. Вместо да се посвети на

производството на здравословна храна на достъпни цени, която носи полза за хората, той се фокусира все повече и повече върху производството на суровини като биогорива, животински фуражи и плантации за стоки. От една страна, това доведе до огромни загуби на земеделска земя и хора, които се прехранват от нея, а от друга страна поощрява вредни за здравето хранителни навици с недостиг на плодове, зеленчуци и зърнени храни.

Този индустриален модел на производство е зависим от невъзобновими изкопаеми горива и химикали; не се интересува от ограничеността на ресурси като земя и вода; носи отговорност за драстични загуби на биоразнообразие и почвено плодородие; допринася за промените в климата; принуждава хиляди хора да работят в условия на пълно незачитане на изконните им човешки права; и води до влошаване на условията на труд на фермери и работници, особено наимигрантите. Той все повече ни отдалечава от устойчива връзка с природата,основана на уважение…Промяната на посоката на развитие на тази нефункционираща хранителна система ще бъде възможна единствено чрез пълна трансформация на хранителните и селскостопанските политики и практики. Жизнено важно е хранителната система да се изгради отново на основата на принципите на продоволствения суверенитет, особено в Европа. Движението за Хрнителна независимост има следните основни цели: 

  • Промяна в начина на производство и потребление на храната Промяна на начина на дистрибуция на храна
  • Оценяване и подобряване на условията на труд и социалните условия в хранителните и селскостопанските системи
  • Връщане на правата ни върху общите блага
  • Промяна на обществените политики по управление на хранителните и селскостопанските систем 

  

 Промяна в начина на производство и консумация на храната 

Движението за Хранителна независимост работи за създаването на издръжливи системи за производство на храна,

които предоставят здравословна и безопасна храна за всички хора в Европа,като същевременно запазват иоразнообразието и природните ресурси и осигуряват добри условия на животните. Това изисква като гръбнак на продоволствената система да бъдат установявани екологични модели на производство и рибарство, както и поощряването на дребните фермери, градинари и рибари, които произвеждат местна храна. Ние се борим срещу употребата на генномодифицирани организми и отглеждаме и възстановяваме богато разнообразие от свободни от ГМО семена и породи добитък.Насърчаваме устойчиви и разнообразни форми на култури на хранене, по-конкретно консумацията на висококачествени местни и сезонни храни и ограничаване на консумацията на храни, преминали през множество етапи на обработка и преработка. Това включва намалена консумация на месо и месни продукти, които трябва да бъдат произвеждани единствено местно и без употребата на ГМО фуражи. Движението за Хранителна независимост се стреми чрез обучение и обмяна на умения да се постигне възприемане отново и популяризиране на старите познания за готвене и преработване на храни.

  

Промяна на начина на дистрибуция на храна

Движението за Хранителна независимост работии за децентрализацията на хранителните вериги, подкрепяйки диверсифицираните пазари на основата на солидарност и честно ценообразуване и късите вериги на доставка, придружени със засилена комуникация и взаимоотношения между производителите и потребителите на местни хранителни мрежи. Движението за Хранителна независимост призовава за отпор на експанзията и мощта на супермаркетите. 

Движението предоставия на хората първите стъпки, по които да разработят свои системи за дистрибуция на храната и да дадат възможност на фермерите да произвеждат и преработват храна в рамките на своите общности. Това изисква подкрепящи правила за безопасност на храните и местна хранителна инфраструктура за дребните фермери. Също така работим, за да гарантираме, че храната, която произвеждаме, ще достига до всички хора в обществото, включително хора с ниски доходи или без доходи. Оценяване и подобряване на условията на труд и социалните условия в хранителните и селскостопанските системи. Движението се бори срещу експлоатацията и влошаването на условията на труд и социалните условия; за правата на всички, независимо от пол, етност и възраст, всички, които доставят храна, както и за правата на сезонните и мигриращите работници, работниците в секторите на преработка, дистрибуция и търговия на дребно. Работи за обществени политики, които уважават социалните права, поставят високи стандарти и предоставят обществени средства само при изпълнение на тези стандарти. Обществото трябва да цени повече ролята на производителите на храни и селскостопанските работници. Това включва и прилично аплащане. Цели да създаде широки коалиции между всички хора, заети в продоволствената система.

  

Връщане на правата върху общите блага 

Движението се противопоставя на превръщането в стока и патентоването на общите ни блага като: земя; традиционни нехибридизирани семена на земеделските стопани; породи добитък и рибни запаси; дървета и гори; води;въздух; познания. Достъпът до тях не трябва да бъде определян от пазарите и парите. При използването на общите ресурси трябва да гарантираме спазването на човешките права и равноправието на половете и цялостната полза за обществото. Движението работи за повишаване на обществената и лична отговорност за устойчивото използване на общите блага, уважавайки правата на майката Земя. Нашите общи блага трябва да бъдат управлявани чрез колективен, демократичен и общностен контрол. 

 

Промяна на обществените политики по управление на хранителните и селскостопанските системи

Движението се бори за промяна на обществените политики и управленски структури, които управляват хранителните ни системи – на местно, национално, европейско и глобално ниво – и делегитимизиране на корпоративната власт. Обществените политики трябва да са последователни и разбираеми, да са допълващи се и да насърчават и защитават продоволствените системи и култури. Те трябва: да са основани на правото на изхранване; да доведат до изличаване на глада и бедността; да гарантират удовлетворяването на базовите човешки потребности; и да допринасят до климатична справедливост –в Европа и по света. Движението работи за правни рамки, които: гарантират стабилни и справедливи цени на производителите на храна; промотират отговорната към околната среда селскостопанска дейност; включват външните разходи в цените на храните; и осъществяват поземлена реформа. Тези политики ще имат за резултат увеличаване на броя на селскостопанските производители в Европа. Обществените политики трябва да са проектирани с помощта на проучвания, подлежащи на обществен контрол, за постигането на изброените по-горе цели. Те трябва да гарантират, че спекулациите с храни са забранени и не се нанасят вреди на съществуващите местни и регионални хранителни системи и култури – било то чрез дъмпинг или крупни придобивания на обработваеми земи в Европа, особено Източна Европа, и Южното полукълбо. Движението работи за нови политики за селско стопанство, храни, семена, енергия и търговия за постигане на продоволствен суверенитет в Европа. По-конкретно те трябва да включват: различна обща селскостопанска политика и политика за храните; премахване на Директивата на ЕС за биогоривата; и прехвърляне на глобалното управление на международната селскостопанска търговия от Световната търговска организация към Организацията по прехрана и земеделие на ООН.  

ПРОДОВОЛСТВЕН СУВЕРЕНИТЕТ В ЕВРОПА ДНЕС!

ХРАНИТЕЛНА НЕЗАВИСИМОСТ И ПРОМЕНИ В КЛИМАТА

Екологичното земеделие дава хранителна независимост

Информираният избор какво да ядем е наше право 

“План Б – живот без пестициди”