/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Място в Черноморския биогеографски регион

Странджа планина заема най-южния участък от в границите на Европейския съюз. Въпреки че Черноморският регион е един от най-малките по площ в ЕС (обхваща малко повече от 0,3% от територията на Съюза), той притежава достатъчно характерни особености, за да бъде отделен в самостоятелна категория. Територията на Природния парк представлява най-интересният „оазис“ на реликтни по произход природни местообитания в България, на Балканския полуостров и Европейския съюз.

На територията на Европейския съюз Природен парк „Странджа“ носи основната отговорност за опазване на няколко природни местообитания, сред които се открояват първостепенните за опазване Западнопонтийските букови гори (91S0).

Както за България, но и за територията на Европейския съюз в границите на Черноморския биогеографски регион, единствено в Природен парк „Странджа“ е регистрирано разпространието на Сухите ерикоидни храсталаци, опазвани под код 4030 в Прил. 1 на Директива 92/43 и ЗБР.