На 3 декември т.г. се навършиха 42 години от обявяването на резерват “Витаново” – един от общо петте резервата, намиращи се в границите на Природен парк “Странджа”. Отстоящ на 6 km западно от Малко Търново и на 3 km южно от с. Бръшлян, резерват “Витаново” е обявен на 3 декември 1981 г., съгласно Заповед № 1113/03.12.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) при Министерския съвет. Целта за обявяване на резервата е запазването на типична за Странджа екосистема, за която е характерна т. нар. южноевксинска (южно-черноморска) растителност. Последната е разпространена единствено по най-южните брегове на Черно море (чието гръцко име е Понт Евксинус, откъдето идва и терминът “южноевксинска”) и прилежащите територии. Този тип растителност е най-добре представен в Кавказ, а в България, както и в целия ЕС, се среща само в Странджа и отчасти в Източна Стара планина.
03.12.2023
В Странджа през тази година Световния ден на околната среда съвпадна с един от дните на международен доброволчески екологичен лагер в природния парк, с участници от 7 държави (България, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Литва и Латвия), повечето от тях които учат или активно се занимават с биология и екология. В по-голямата част от дните си лагерът е организиран на територията на парка. Организаторите са от Българска фондация Биоразнообразие, подпомагана също и от нашия екип по време на събитието, а за настаняването на участниците отговорност поеха Държавно горско стопанство "Кости" и сдружението за селски туризъм в с. Бръшлян. Доброволците и техните организатори от фондацията пристигнаха на 2 юни в с. Кости, като през предходните два дни посетиха най-старата българска защитена територия – резерват “Силкосия”, нестинарското шествие в деня на Св. Костадин на 3 юни в с. Българи, както и черноморското крайбрежие на Природен парк “Странджа” в районите на Ахтопол, устието на р. Велека и с. Варвара. В тези места участниците се запознаха с уникалното и неповторимо екологично и културно значение на странджанската природа – не само за България, а и за цяла Европа, като се включиха и в почистването на отпадъци, изхвърлени от недобросъвестни посетители.
05.06.2023
На днешната дата се навършват 33 години от обявяването на един от общо петте резервата, попадащи в границите на Природен парк "Странджа" – резерват "Тисовица". Обявяването му е със Заповед №169 от 16.02.1990 г. на Държавния комитет за опазване на околната среда при Министерския съвет. Намира се на 3 км северно от селата Българи и Кондолово, на около 6 км север-североизточно от с. Граматиково, на 5 км изток-североизточно от с. Визица и на около 4,5 км западно от с. Изгрев. Площта му е 749.3 ха, а надморската височина – от 100 до 300 м. Най-късно обявеният сред всички 5 резервата в границите на Природен парк "Странджа". Обявяването му е извършено с цел запазване на естествени горски екосистеми и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, сред които едно от малкото находища на иглолистното дърво тис (Taxus baccata) в Странджа планина.
16.02.2022