/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Реликтни видове

Реликтите са „стари“ според схемата на произхода и еволюцията на организмите таксони, които в миналото са имали много по-широко географско разпространение.

Флората на Природния парк се отличава с големия си брой видове, имали широко разпространение по време на терциера (терциерни реликти) – 63 вида. Седем от видовете се срещат за територията на Европейския континент единствено в Странджа.

Сред тях често зелениката (Rhododendron ponticum), странджанското бясно дърво (Daphne pontica) и по-рядко дървовидната боровинка (Vaccinium arctostaphylos) и странджанският дъб, лъжникът (Quercus hartwissiana) са основни участници и образуватели на растителните съобществата, а останалите са сред видовете с най-голямо консервационно значение – колхидският джел (Ilex colchica), странджанското (търилово) великденче (Veronica turrilliana) и пухестото горянче (Epimedium pubigerum).