/custom/data/backgrounds/page_nature4.jpg
03.06.2015

Архив

 

ДПП Странджа работи от 2011 г. по изпълнението на международен проект, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа”. Наименованието на Проекта е „Better management and implementation of NATURa 2000 sites” (BE-NATUR), или:
По-добро управление и прилагане на мерките за защита в зоните от мрежата Натура 2000.


Обща информация за Проекта:
Дейностите по Проекта в Странджа са насочени към определяне съвременното състояние, заплахите и мерките за опазване на дюните, на блатните костенурки и на белите щъркели.

В рамките на проекта Дирекцията на Парка ще работи за дългосрочното опазване на богатото биологично разнообразие на Странджа планина, включително прилежащите 10% от българското Черноморското крайбрежие.

Друга основна цел на проекта е да повиши осведомеността сред широк кръг заинтересовани страни за възможностите на за развитие на устойчивия туризъм и биологично земеделие в зоните от Натура 2000 мрежата и Парк Странджа.

В проекта, участват общо 14 партньора от 7 държави: Унгария, Австрия, Италия, Румъния, България, Гърция и Сърбия. Водещият партньор е от Унгария – Сдружение за опазване на околната среда „Нимфея” (Nimfea).

Продължителността на проекта е 36 месеца, като изпълнението му ще приключи на 31 януари 2014 г. Общият бюджет е 2 021 215 €. Одобреното финансиране за дейностите в България възлиза на 194,870 €, от които национално съфинансиране в размер на 15% се предоставя от МРРБ.

Повече за проекта, и за актуални събития, можете да научите от представителната страница:http://www.be-natur.it/

Материали за Проекта, включително и на български език, можете да намерите на адрес:

http://www.be-natur.it/downloads.html


Реализирани от ДПП “Странджа” проекти

Странджа“Изграждане на информационни пунктове в селата на територията на ПП “Странджа”

1998 г. – 3500 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Издаване на туристически справочник”


1998 г. -  950 щ.д., Клуб “Отворено общество “

“Издаване на туристически справочник”

1998-1999 г. – 1 585 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Изграждане на пътека на знанието”

1999 г. – 1 040 щ.д., Клуб “Отворено общество”

“Издаване на туристическа карта”

1999-2000 г. – 3 650 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Експериментално обучение в среда на биоразнообразие в ПП “Странджа”

2000-2001 г. – 3 408 щ.д., Корпус на мира на САЩ

“Управление и развитие на южните крайморски райони”

2002 г. – 10 000 лв., Княжество Монако

“Управление и развитие на южните крайморски райони – устието на река Велека”

2002 г. – 12 000 лв., Княжество Монако

“Парковете на България – Партньорство за Европа “

2001- 2002 г. – 2 287 евро, ФАР АКСЕС 99

“Фестивал  на Зелениката”

2004  -  3 015 ш.д., Корпус на Мира

“Информационно-образователен център “

2005 г -  4 756 ш.д.,   Корпус на Мира на САЩ

     

“Туристически пътеводител  Природен парк “Странджа”

2006 – 4 804 ш.д.,   Корпус на Мира на САЩ; 4000 лв – Българска фондация “Биоразнообразие”

“Кримски чай – култивиране и консервационни мерки за вида”

2006 – 1 500 лв., Българска фондация “Биоразнообразие”

“Национален детски пленер по живопис Странджанска дъга - Зунка“ – финансиран от ПУДООС; продължителност - 3 месеца (ІV-VІ 2005), стойност 5000 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

“Богатствата на Странджа – обучение на туристически водачи и включване на местната общност в съхраняването на природното и културно наследство” – финансиран от Фондация “ЕкоОбщност”; продължителност 5 месеца (VІ-ХІ 2005); стойност 13 655 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

 “Изграждане на зелен коридор Пътят на ясния месец, с.Бръшлян – с. Стоилово“ - финансиран от Фондация «ЕкоОбщност», продължителност 5 месеца, стойност 11249 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

“Включване на екообразователни елементи в туристическите програми за Природен парк “Странджа” – финансиран от княжество Монако, продължителност 7 месеца (Х. 2007 – ІV. 2008г), стойност 8635 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”

“Енергоспестяване днес – по-зелена Странджа утре“ - финансиран от Фондация “ЕкоОбщност”; продължителност 6 месеца (10.11.2007 г. – 10.04.2008 г. ), стойност 28750 лв., ДПП “Странджа”, като партньор на СНЦ “Златна Странджа”