/assets/media/nature/page_bk.jpg

Организационна структура и администрация

   Администрацията на Природения парк е създадена през м. ноември 1995 година от бившия Комитет по горите като Управление на Народен (тогава) парк “Странджа”. През 1998 година Управлението   е преобразувано в Дирекция – юридическо лице на пряко подчинение на Националното управление по горите в Министерство на земеделието и горите. Към днешна дата Дирекцията на природен парк Странджа е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Своята дейност Дирекцията на Парка координира и с Регионалната дирекция по горите в Бургас.

Дирекцията на Природен парк (ДПП) “Странджа” провежда държавната политика за управление и контрол на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната й природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. ДПП Странджа отговаря и за двете едноименни защитени зони "Странджа" - за опазване на дивите птици и природните местообитания. В спектъра на нейните дейности се отнасят мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии. Важна част от дейността на Дирекцията е контролната дейност. Съгласно Устройствения правилник (в сила от 10.02.2012 г.) ДПП осъществява контрол по спазване на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по прилагането им. ДПП контролира спазването на режимите, нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията. ДПП Странджа също: участва в контрола по възобновяването, стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк; участва в контрола по опазването на горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в горските територии в границите на природния парк; съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и документи за района на дейност на ДПП. Служителите на ДПП Странджа са задължени да осъществяват специализиран контрол в териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк.  С други думи ДПП Странджа е основния местен специализиран държавен контролен орган, който е длъжен да следи и налага спазването на природозащитните режими (определени със Заповедите за обявяване и с Плановете за управление (когато има утвърдени такива)), както на Природния парк, двете едноименни защитени зони, така и на природните забележителности и защитените местности в Парка. Съгласно Закона за защитените територии и Устройствения правилник Директорът на ДПП е длъжен да спира дейности и строителство в предоставени за ползване гори, земи и водни площи в защитени територии - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти. При упражняване на контролната си дейност служителите на ДПП извършват проверки, при което съставят констативни протоколи. В случай на установени нарушения служителите на ДПП Странджа са длъжни да санкционират нарушителите.

Дирекцията реализира различни природозащитни инициативи, мотивира местните общности за съвместна работа и подпомага обогатяването на туристическите услуги в региона. Като най-успешни от тях се наложиха възстановяването на нестинарския обряд в с. Българи и нестинарското шествие до Голямата аязма, както и досегашните (повече от десет) издания на Фестивала на зелениката, превърнал се в традиционен регионален форум за туристическо предлагане на територията на Природния парк.

В Дирекцията работят 10 човека.

Седалището на Дирекцията е  в  гр. М. Търново. От 2003 г. функционера офис на Дирекцията в гр. Царево, където работят двама експерти.

През 2007 г. в Малко Търново е открит информационно-посетителски център на ДПП “Странджа”, през 2011- в Граматиково, а през 2012 - Специализиран разсадник  за редки видове и Посетителски център в м. Качул, землище на с. Граматиково, в близост дo р. Велека. В изпълнение на ОПОС предстои откриването на офис и информационно-посетителски център в гр. Ахтопол.

В съответствие с Правилника за устройството, функциите и дейността на ДПП основните функции на дирекцията се свеждат до:

изпълнение на Плана за управление на парка;

КОНТРОЛ върху горскостопанските дейности, страничните ползвания, строителството и охраната на територията на Парка във връзка с опазването на биологичното разнообразие;

контрол по спазването на режимите, нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

участие в контрола по възобновяването, стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;

участие в контрола по опазването на горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в горските територии в границите на природния парк;

осъществява специализиран контрол в териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез горски инспектори;

санкционира нарушители в предвидените от Закона за горите случаи;

съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и документи за района на дейност на ДПП;

осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните екосистеми, съобщества и отделни таксони; състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото натоварване в границите на парка;

планиране и организиране на научни изследвания, образователни програми, пропагандни дейности;

организиране на посетителски и информационни центрове;

организиране на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие;

подпомагане развитието на туризма и рекреацията на територията на парка и околопарковите зони;

поддържане на архив и база данни за територията на природния парк;

организиранe и реализация на дейности по опазването на културноисторическото наследство съвместно с местните органи и поделения на МК.

Функциите в устройствения правилник са определени за цялата територия на Парка, но основен източник на бюджетно финансиране е ИАГ, което предполага извършване на поддържащи и възстановителни дейности предимно в горския фонд.

Основният финансов източник за дейността на ДПП е държавния бюджет чрез ИАГ/МЗХ. През последните години средства за финансиране на извършваните от ДПП дейности се набират посредством кандидатстване с проекти и програми пред регионални, национални и международни донори. ДПП не разполага с нормативна база за формиране на приходи от своята дейност.

Съгласно статута на ДПП всички приходи, генерирани на място от Дирекцията – продажба на рекламни материали, туристически услуги и др., се внасят по сметки на ИАГ.

Host: strandja.bg
Error Type: E_WARNING
File: Unknown
Line: 0
Message: Unknown: write failed: No space left on device (28)
Date/Time: 2022-12-08 02:17:17
 
Vars:
Array
(
 [_GET] => Array
 (
  [mod] => info
  [act] => show
  [id] => 40-organizacionna-struktura-i
  [lang] => bg
 )

 [_POST] => Array
 (
 )

 [_COOKIE] => Array
 (
 )

 [_FILES] => Array
 (
 )

 [_SERVER] => Array
 (
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => Y5EtDb02oGyNUig9HK4MyAAAAA0
  [REDIRECT_PHPRC] => php.ini
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => Y5EtDb02oGyNUig9HK4MyAAAAA0
  [PHPRC] => php.ini
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => strandja.bg
  [proxy-nokeepalive] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 08 Aug 2022 14:08:15 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => strandja.bg
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => strandja.bg
  [SERVER_ADDR] => 195.69.121.136
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 18.207.136.189
  [DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/strandja/php
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@strandja.bg
  [SCRIPT_FILENAME] => /srv/strandja/php/index.php
  [REMOTE_PORT] => 35216
  [REDIRECT_URL] => /bg/info/40-organizacionna-struktura-i-administracia
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=40-organizacionna-struktura-i&lang=bg
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => mod=info&act=show&id=40-organizacionna-struktura-i&lang=bg
  [REQUEST_URI] => /bg/info/40-organizacionna-struktura-i-administracia
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1670458637.4233
  [REQUEST_TIME] => 1670458637
 )

 [root_dir] => /srv/strandja/php/fw/classes_ext/filemanager/
 [_SESSION] => Array
 (
  [lang] => bg
 )

 [start] => 1670458637.4239
 [l1] => MainLib Object
 (
  [config] => Config Object
  *MAX LEVEL*

  [db] => Database Object
  *MAX LEVEL*

  [site] => Site Object
  *MAX LEVEL*

  [page] => Array
  *MAX LEVEL*

  [working_time] => 
  [cache_header] => 
  [cache_footer] => 
  [cache_menu] => 
  [cache_content] => 
  [months] => Array
  *MAX LEVEL*

  [indexTimes] => 
  [workingTime] => 0.26746797561646
 )

 [indexLogId] => 7980951
 [mod] => info
 [act] => show
 [id] => 40
 [isAjax] => 0
 [isPreview] => 0
 [html] => 
      
        
          
						ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
						
            
					
            
            
            
            
            

						
						
						
						
						
						
						
						
						
            
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
          
          


            
/assets/media/nature/page_bk.jpg

Организационна структура и администрация

   Администрацията на Природения парк е създадена през м. ноември 1995 година от бившия Комитет по горите като Управление на Народен (тогава) парк “Странджа”. През 1998 година Управлението   е преобразувано в Дирекция – юридическо лице на пряко подчинение на Националното управление по горите в Министерство на земеделието и горите. Към днешна дата Дирекцията на природен парк Странджа е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Своята дейност Дирекцията на Парка координира и с Регионалната дирекция по горите в Бургас.

Дирекцията на Природен парк (ДПП) “Странджа” провежда държавната политика за управление и контрол на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната й природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на района. ДПП Странджа отговаря и за двете едноименни защитени зони "Странджа" - за опазване на дивите птици и природните местообитания. В спектъра на нейните дейности се отнасят мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии. Важна част от дейността на Дирекцията е контролната дейност. Съгласно Устройствения правилник (в сила от 10.02.2012 г.) ДПП осъществява контрол по спазване на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по прилагането им. ДПП контролира спазването на режимите, нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията. ДПП Странджа също: участва в контрола по възобновяването, стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк; участва в контрола по опазването на горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в горските територии в границите на природния парк; съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и документи за района на дейност на ДПП. Служителите на ДПП Странджа са задължени да осъществяват специализиран контрол в териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк.  С други думи ДПП Странджа е основния местен специализиран държавен контролен орган, който е длъжен да следи и налага спазването на природозащитните режими (определени със Заповедите за обявяване и с Плановете за управление (когато има утвърдени такива)), както на Природния парк, двете едноименни защитени зони, така и на природните забележителности и защитените местности в Парка. Съгласно Закона за защитените територии и Устройствения правилник Директорът на ДПП е длъжен да спира дейности и строителство в предоставени за ползване гори, земи и водни площи в защитени територии - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти. При упражняване на контролната си дейност служителите на ДПП извършват проверки, при което съставят констативни протоколи. В случай на установени нарушения служителите на ДПП Странджа са длъжни да санкционират нарушителите.

Дирекцията реализира различни природозащитни инициативи, мотивира местните общности за съвместна работа и подпомага обогатяването на туристическите услуги в региона. Като най-успешни от тях се наложиха възстановяването на нестинарския обряд в с. Българи и нестинарското шествие до Голямата аязма, както и досегашните (повече от десет) издания на Фестивала на зелениката, превърнал се в традиционен регионален форум за туристическо предлагане на територията на Природния парк.

В Дирекцията работят 10 човека.

Седалището на Дирекцията е  в  гр. М. Търново. От 2003 г. функционера офис на Дирекцията в гр. Царево, където работят двама експерти.

През 2007 г. в Малко Търново е открит информационно-посетителски център на ДПП “Странджа”, през 2011- в Граматиково, а през 2012 - Специализиран разсадник  за редки видове и Посетителски център в м. Качул, землище на с. Граматиково, в близост дo р. Велека. В изпълнение на ОПОС предстои откриването на офис и информационно-посетителски център в гр. Ахтопол.

В съответствие с Правилника за устройството, функциите и дейността на ДПП основните функции на дирекцията се свеждат до:

изпълнение на Плана за управление на парка;

КОНТРОЛ върху горскостопанските дейности, страничните ползвания, строителството и охраната на територията на Парка във връзка с опазването на биологичното разнообразие;

контрол по спазването на режимите, нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

участие в контрола по възобновяването, стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;

участие в контрола по опазването на горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в горските територии в границите на природния парк;

осъществява специализиран контрол в териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез горски инспектори;

санкционира нарушители в предвидените от Закона за горите случаи;

съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и документи за района на дейност на ДПП;

осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните екосистеми, съобщества и отделни таксони; състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото натоварване в границите на парка;

планиране и организиране на научни изследвания, образователни програми, пропагандни дейности;

организиране на посетителски и информационни центрове;

организиране на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие;

подпомагане развитието на туризма и рекреацията на територията на парка и околопарковите зони;

поддържане на архив и база данни за територията на природния парк;

организиранe и реализация на дейности по опазването на културноисторическото наследство съвместно с местните органи и поделения на МК.

Функциите в устройствения правилник са определени за цялата територия на Парка, но основен източник на бюджетно финансиране е ИАГ, което предполага извършване на поддържащи и възстановителни дейности предимно в горския фонд.

Основният финансов източник за дейността на ДПП е държавния бюджет чрез ИАГ/МЗХ. През последните години средства за финансиране на извършваните от ДПП дейности се набират посредством кандидатстване с проекти и програми пред регионални, национални и международни донори. ДПП не разполага с нормативна база за формиране на приходи от своята дейност.

Съгласно статута на ДПП всички приходи, генерирани на място от Дирекцията – продажба на рекламни материали, туристически услуги и др., се внасят по сметки на ИАГ.

[end] => 1670458637.6913 [workingTime] => 0.26746797561646 [times] => [ip] => 18.207.136.189 )
Trace:
Array
(
 [0] => Array
 (
  [file] => /srv/strandja/php/index.php
  [line] => 80
  [function] => ErrorHandler
  [class] => ErrorHelper
  [type] => ::
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

 [1] => Array
 (
  [function] => ErrorHandler
  [args] => Array
  *MAX LEVEL*

 )

)