/custom/data/backgrounds/page_nature7.jpg
01.06.2015

Устойчиво земеделие

През 2009 г. Дирекцията на Природния парк финансира изготвянето на Стратегия за устойчиво развитие на земеделието в региона на Природния парк.

 

Сертифицирани производства

В областта на земеделското производство на територията на Природния парк в община Малко Търново има няколко производители, притежаващи сертификат за биологично производство на лечебни растения (билки).

Пчеларство

В областта на пчеларството пчеларското сдружение "Странджански манов мед", гр. Царево е в процес на сертификация на значителна част от членовете си като производители на биологичен мед.

Дирекцията на Парка се стреми да окуражи пчеларите да се насочват и към по-традиционни начини на производство – например, безрамъчно пчеластво, пчеларство в тръвни кошери или хралупи и т.нар. бортви, пчеларство без допълнително подхранване на пчелите през зимния период и др. От 2004 г. вече повече от десетилетие през първата десетдневка на месец август  в град Царево по традиция се провежда  Фестивалът на мановия мед. Фестивалът дава възможност за преки продажби на пчеларите, както и за участие в провеждането на различни научни, приложни и административни представяния и обсъждания.

На територията на Парка, със съдействието на Дирекцията в последните години са възстановени няколко лешникови градини.

Дирекцията на Парка разработва  проект за устройване на Градина-гора върху 8 дка до река Велека в местността Качул. Чрез тази концепция ще се възродят древните традиции на причерноморските овощари, известни още от античността в региона на Кавказ с т.нар. Черкаски градини (*текстът е на руски и се нужда е от представяне на български или обширен превод в самостоятелен раздел)...

 

 

Градина-гора (концепция)

В сътрудничество с местно Сдружение, Дирекцията на Парка полага усилия за възстановяваването на лозя с местни за Странджа сортове, както и за възстановяване на обучението на децата в училищна възраст в т.нар. опитни полета по примера на Вкусната градинка.

По проект на Дирекцията на Парка деца от Царево, Малко Търново, Ахтопол и Бургас се запознаха, в рамките на три дни през 2013 г. с опита на  училището в Черни Вит да възстанови храненето в ученическия стол с произведена от учениците или от техните родители от селото местна храна.

 

Пермакултура 

 

Дирекцията на Природен парк “Странджа” популяризира постановките на пермакултурата, като ги намира за особено удачни за засушливия район на Странджа с оглед вниманието, което  пермакултурното устройство отделя на водните източници и съхраняването на водните ресурси в почвата и на повърхността. По проекта на Дирекцията – BeNatur (Бъди природен), в частта за популяризиране на устойчиви земеделски практики в Натура 2000 защитени зони – бяха проведени тематични обучения със земеделски производители и общности, работещи в направлението на пермакултурата: две седмични обучения в сдружение Permaship, гр. Шипка, и еднодневни обучения в  село Синеморец, в пермакултурната градина на Димитър Русков градините на Веселин Орешков над Троян, и в Центъра за костенурките, в село Баня, общ. Несебър. Част от същия проект бе  закупуването и разпространението на специализирана литература, свързана с прилагането на Пермакултурата основополагащото издание “Пермакултурата на Зеп Холцер”.

 

 

ЗА ПЕРМАКУЛТУРАТА

Пермакултурата е съвкупност от методи за устойчиво устройство (дизайн) на стопанисваната земя. Тя се основава на екологични и биологични принципи, като използва повтарящи се природни модели (шаблони) за да максимизира ползите и да минимизира усилията. Целта ѝ е да създаде устойчиви, продуктивни системи, които задоволяват човешките нужди и хармонично интегрират хората и земята. Взима предвид екологичните процеси на растенията и животните, техните хранителни цикли, климатичните фактори. Нуждите на обитателите от храна, енергия, подслон и инфраструктура се удовлетворяват от изпитани технологии. Елементите в системата се разглеждат заедно с взаимодействията помежду им, като продуктите на един елемент са ресурс за друг. В типична пермакултурна система работата е сведена до минимум, отпадъците са превърнати в ресурси, продуктивността и добивите са увеличени и околната среда е възстановена. Пермакултурните принципи могат да бъдат прилагани във всякаква среда и мащаб — от градски жилищни комплекси до селски къщи, от малки ферми до големи региони.

Първото документирано съвременно практикуване на пермакултурата като систематизиран подход е на австрийския фермер Зеп Холцер през 60-те години на XX век, но е разработена научно от австралийците Бил Молисън и Дейвид Холмгрен с техните сътрудници през 70-те години на миналия век.

Думата първоначaлно е създадена като комбинация от „перманентна агрокултура“ от Молисън, но по-късно той предпочита да я описва като„перманентна култура“.


ПАРК „СТРАНДЖА” ПОПУЛЯРИЗИРА ПЕРМАКУЛТУРАТА

Пермакултура, общи постановки, Дим. Русков, стр.21
http://gradinkainfo.blogspot.com/2009/04/blog-post_16.html

  

 

Биодинамично земеделие

УЧЕНИЦИ СЕ УЧАТ НА БИО-ДИНАМИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Биоденамично земеделие, общи тезиси, стр.16

  

 

Slow Food

Дирекцията на ПП “Странджа” подкрепя идеите на световното движение за чиста, честна и вкусна храна Slow Food. С територията на Странджа и усилията за подкрепа на местното устойчиво земеделие е обвързано съществуването на най-голямата за България местна задруга (конвивиум) към Slow Food – Задругата “Спокойно хранене Странджа".

 

ПРАВЕН АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ МАЛКИ ФЕРМЕРИ ДО КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАРЕДБА № 26/2010 ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, депозиран в МЗХ и представен пред Европейската комисия, изготвен от екипа на Aсоциация на Конвивиумите на Slow Food в България, като част от изпълнението на проект ESSEDRA
В Странджа храната и хората са уникални | сп. Меню
Основни постановки на устойчивото селско стопанство
Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България