/custom/data/backgrounds/page_nature.jpg

Защитени зони в и в съседство с Парковата територия

Директивата на Съвета на Европейската Общност 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е първият управленски акт на Обединена Европа за установяване на единна основа за опазване на дивата природа. Директивата въвежда система за опазване на природата в Европа чрез единна мрежа от територии със специален режим на защита – защитените зони (ЗЗ). Мрежата Натура 2000 цели да се поддържа и възстановява благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и видовете от дивата флора и фауна, които са от значение за Общността. Природните местообитания, опазвани в Натура 2000, са посочени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС и българския Закон за биологичното разнообразие. Границите на Парка изцяло обхващат сухоземната територия на защитената зона по Директива 92/43 за природните местообитания BG0001007 „Странджа“

НАТУРА 2000 - карта