Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура), към ID № 653213, № на поръчка 01598-2015-0004
публикувано на: 10.03.2015

Предмет на поръчката

Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:


Обособена позиция 1: Изработване и монтиране на паркова мебел - 40 броя дървени маси с пейки и 50 броя дървени пейки


Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми


Обособена позиция 3: Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.

Поръчката се възлага във връзка с проект

„Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 15.04.2015 г. 17:00 часа
на 16.04.2015 г. от 14:00 часа Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 18.05.2015 г. от 11,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1
отговори
съобщения
15.05.2015
Отваряне на ценовите оферти

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 18.05.2015 г. от 11,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1