Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура), към ID № 653204, № на поръчка 01598-2015-0003
публикувано на: 10.03.2015

Предмет на поръчката

Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:


Обособена позиция 1:Изготвяне, тиражиране и доставка на презентационни, печатни и сувенирни материали и продукти за представяне на Природен Парк „Странджа“ в туристически изложения /борси/


Обособена позиция 2: Изготвяне, тиражиране и доставка на рекламно-информационен филм и кратък, рекламен спот за Природен парк „Странджа”.

Поръчката се възлага във връзка с проект

„Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 15.04.2015 г. 17:00 часа
на 16.04.2015 г. от 11:00 часа В административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1
отговори
01.04.2015
Отговори на постъпили въпроси

Разяснение по документация за участие

съобщения
22.05.2015
Отваряне на ценовите оферти

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 27.05.2015 г. от 13,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1