Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура), към ID № 650041, № на поръчка 01598-2015-0002
публикувано на: 24.02.2015

Предмет на поръчката

Реализиране на изготвения и одобрен Работен проект по всички необходими части, за разширяване и надграждане на съществуващия Разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове с площ от 4 декара, който се разширява и надгражда с имот с площ от 8 декара, находящ се в имот №001152 в землището на с. Граматиково (местност Качул), община Малко Търново, област Бургас, и изграждане на охранителна система и охрана на Разсадника за редки и защитени видове, местност Качул, с. Граматиково, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““.

Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Реализиране на изготвения и одобрен Работен проект по всички необходими части, за разширяване и надграждане на съществуващия Разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове с площ от 4 декара, който се разширява и надгражда с имот с площ от 8 декара, находящ се в имот №001152 в землището на с. Граматиково (местност Качул), община Малко Търново, област Бургас

Обособена позиция № 2 – Изграждане на охранителна система и охрана на Разсадник за редки и защитени видове, местност Качул, с. Граматиково, община Малко Търново

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект''Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове.

допълнителна информация
крайни срокове
до 31.03.2015 г. 17:00 часа
на 02.04.2015 г. от 13:30 часа В офиса на ДПП "Странджа" гр. Малко Търново в 11.00 часа.
отговори
16.03.2015
Отговори на постъпили въпроси

Разяснения по документация за участие

съобщения
07.04.2015
Съобщение за отваряне на ценовата оферта

Отварянето на ценовата оферта на участника: на 09.04.2015 г. в офиса на ДПП "Странджа" гр. Малко Търново в 11.00 часа.