Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура), към ID № 639474, № на поръчка 01598-2014-0007
публикувано на: 22.12.2014

Предмет на поръчката

Изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на ДПП „Странджа” с хардуерно и софтуерно обезпечаване по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект''Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 19.01.2015 г. 17:00 часа
на 11.02.2015 г. от 12:00 часа в офиса на ДПП "Странджа" гр.Малко Търново в 12.00 часа.
отговори
09.01.2015
Отговори на постъпили въпроси

Отговор 2

08.01.2015
Отговори на постъпили въпроси

Отговор 1

съобщения
09.01.2015
Съобшение за отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти на участниците: на 11.02.2015 г. в офиса на ДПП "Странджа" гр.Малко Търново в 12.00 часа.