Покана за представяне на оферта (чрез публична покана), към ID № 9037543, № на поръчка
публикувано на: 17.12.2014

Предмет на поръчката

Проектиране, създаване и оборудване  на 3 къта за отдих, с цел намаляване на антропогенния натиск върху крайречни местообитания: м. Ковач - по р. Велека, м. Качул - до „Разсадник” и край с. Младежко - до „ПЗ Изворите на р. Младежка” 

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 05.01.2015 г. 17:00 часа
на г. от часа до „ПЗ Изворите на р. Младежка”
изпълнение
отговори
съобщения