Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура), към ID № 635516, № на поръчка 01598-2014-0005
публикувано на: 28.11.2014

Предмет на поръчката

Възстановяване на увредени местообитания по поречията на големите реки в Природен парк „Странджа“ - Велека, Младежка и Резовска, чрез ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове (айлант и аморфа)  и залесяване с местни растителни видове

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 5.01.2015 г. 17:00 часа
на 07.01.2015 г. от 17:00 часа гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1
отговори
11.12.2014
Отговор на постъпил въпроси

Разяснения по документацията за участие

съобщения