Променена обществена поръчка, към ID № 635553, № на поръчка 01598-2014-0006
публикувано на: 28.11.2014

Предмет на поръчката

 Рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 05.01.2015 г. 17:00 часа
на 07.01.2015 г. от 15:00 часа гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1
отговори
съобщения
28.11.2014
Информация

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие