Покана за представяне на оферта чрез публична покана, към ID № 229, № на поръчка
публикувано на: 30.06.2014

Предмет на поръчката

Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:


Обособена позиция 1: Изготвяне на Работен проект по всички необходими части за възстановяване на въжен мост на река Велека в местността Ковач


Обособена позиция 2: Изготвяне на Работен проект по всички необходими части за изграждане на 3 броя дървени наблюдателни кули за птици – ЗМ Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново и ЗМ Силистар, с размери 4 х 4 м, 5 броя дървени погледни места, подсилени с метална конструкция - м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр. Папия, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр. Ахтопол

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 11.07.2014 г. 17:00 часа
на г. от часа В административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1
изпълнение
отговори
съобщения
22.07.2014
Уведомление относно процедура

Разяснение относно изменение на изискванията на поръчката

30.06.2014
Удължаване на срока на покана за представяне на оферта

Краен срок за получаване на оферти: 25.07.2014 г., 17.00 часа