Покана за представяне на оферта (чрез открита процедура), към ID № 674949, № на поръчка 01598-2015-0010
публикувано на: 30.06.2015

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е „Изграждане на охранителна система на Разсадника за посадъчен материал за редки и защитени видове на Дирекция на Природен парк „Странджа“, находящ се в местността Качул, с. Граматиково, община Малко Търново“.

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 31.07.2015 г. 17:00 часа
на 04.08.2015 г. от 13:30 часа Административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” №1.
отговори
съобщения
19.08.2015
Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на охранителна система на Разсадника за посадъчен материал за редки и защитени видове на Дирекция на Природен парк „Странджа“, находящ се в местността Качул, с. Граматиково, община Малко Търново“, ще се извърши на 24.08.2015 г. /понеделник/ от 09,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1.