З А П О В Е Д РД-16-343 / 24.09.2019 гр. Бургас

На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. 17 от Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите, във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при дива свиня на територията на община Царево, област Бургас, с географски координати: N 42.099466 E 27.862175, със Заповед № 11-1920/20.09.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и във връзка със Заповед № РД 48–48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите с оглед
необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете /АЧС/ - особено опасна заразна болест по чл. 47, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,

НАРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии на територията на община Царево, област Бургас, попадащи в инфектираната зона около констатирания случай на АЧС, обособена със Заповед № 11-1920/20.09.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, както следва:

ДУ Сърпия - Кшитоплото, на територията на ТП „ДГС Кости”

ДУ Сърпия - Джамиевци, на територията на ТП „ДГС Кости”

ПЛСР Кости, на територията на ТП „ДГС Кости”

ДУ Балиево, на територията на ТП „ДГС Царево”

ДУ Дренчето, на територията на ТП „ДГС Царево”

ДУ Миширай, на територията на ТП „ДГС Царево”

ПЛСР Ахтопол, на територията на ТП „ДГС Царево”

ПЛСР Бродилово, на територията на ТП „ДГС Царево”

ПЛСР Изгрев, на територията на ТП „ДГС Царево”

ПЛСР Царево, на територията на ТП „ДГС Царево”.

2. Срок на действие на заповедта – от 24.09.2019 г. до 24.11.2019 г.

3. ТП „ДГС Кости“ и ТП „ДГС Царево” да поставят на видими места
обозначителни табели, указващи забраната за достъп до инфектираната зона, съгласно изискванията на Заповед № РД 48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните
и горите.

4. ТП „ДГС Кости“ да уведоми за настоящата заповед СЛР Сокол – 2001, гр. Малко Търново и ползвателя на ДУ Сърпия – Кшитоплото и Сърпия – Джамиевци.

ТП „ДГС Царево“ да уведоми за настоящата заповед СЛР Папия и ползвателите на ДУ Балиево, ДУ Дренчето и ДУ Миширай.

5. Достъпът, престоят и преминаването в посочения район по т.1 от настоящата заповед се разрешават на МПС и служители на ИАГ София, РДГ Бургас, ЮИДП Сливен, ДПП „Странджа”, ТП „ ДГС Кости”, ТП „ДГС Царево“, община Царево, РИОСВ Бургас, РС „ПБЗН” гр. Царево, РУП – Царево, ОД „Земеделие” гр. Бургас, ОДБХ гр. Бургас и РД ”Гранична полиция” при и по повод изпълнение на служебните им задължения, както и на лицата пряко свързани с претърсването и прилагането на мерките за ликвидиране на болестта, при спазване на мерките за биосигурност.

6. В забранената територия по т.1 от настоящата заповед могат да се извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта, по ред и условия, определени от
областната епизоотична комисия и съгласно определени от БАБХ мерки за биосигурност, под контрола на ТП „ ДГС Кости” и ТП „ДГС Царево“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ИАГ София и РДГ Бургас, както и да се съобщи по реда на АПК на ЮИДП гр. Сливен, ТП „ ДГС Кости”, ТП „ДГС Царево“, Община Царево, РИОСВ Бургас, РС „ПБЗН” гр. Царево, РУП – Царево, Областна администрация гр. Бургас, ОДБХ гр. Бургас, ОД „Земеделие” гр. Бургас, ДПП „Странджа”, гр. Малко Търново и Регионална дирекция „Гранична полиция”.
Заповедта да се постави на информационното табло в административната сграда на РДГ Бургас, ТП „ ДГС Кости”, ТП „ДГС Царево“, Община Царево и Областна администрация Бургас.
Настоящата заповед се издава при условията на чл. 34 ал. 4 от АПК, с цел защита на обществения интерес, в частност предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Африканска чума по свинете /АЧС/.
На основание чл.60 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, поради неотложност на мерките, с оглед предотвратяване и ограничаване на разпространението на Африканска чума по свинете /АЧС/.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Недко Недев – заместник – директор при РДГ Бургас.

инж. Станимир Божанов
Директор
РДГ-Бургас