Поход по повод 90-годишнината на първия в страна резерват Силкосия

По повод 90-тата годишнина на най-стария в страната резерват "Силкосия" дирекцията на ПП "Странджа" организира познавателен поход в резервата.
Бихме искали да доведете и вашите деца, за да им предадем знания за великолепната природа на Парк "Странджа", да им кажем защо преди цели 90 години именно тази територия е обявена за първата в България защитена местност. В постановлението се казва"...Поради особено ценните и редки дървесни породи, както и поради характерната храсталачна и тревна растителност...които представляват грамаден интерес от дендрологично, флористично, фитогеографско и екологично гледище ..."
Елате да ги видим на живо! Доведете приятели, децата си и техните деца! Нека достойно да отбележим тази достолепна годишнина!