Стартира работа нов Трансграничен център за научни изследвания свързани с проблемите на околната среда в защитените територии от акваторията на Черно море

В Природен парк Странджа, започна да работи  нов  Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда и изследване на екологичното състояние на местните екосистеми в защитени територии от четири партниращи си страни – Армения, Грузия, Румъния и България. В Центъра се  събират   данни относно нивата на замърсяване и въздействието му върху застрашените видове. Създадена е и вече функционира уеб базираната облачна услуга за автоматично събиране на данни и видео съдържание от безжични сензорни мрежи, разположени в защитените територии. Предстои да бъде създадена и интелигентна платформа за събиране, обработка и анализ на съвместими данни за състоянието на околната среда в набелязаните територии, която ще интегрира данните от измерванията и ще разпространява събраната информация. Данните се предоставят на партньорите по проекта, заинтересованите страни от региона и обществеността, така че да се повиши осведомеността по проблемите на околната среда, което да доведе до натиск за ограничаване на замърсяването.

Центърът е изграден по проекта „BSB ECO MONITORING“, финансиран от Европейския съюз чрез Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Центърът е разположен в град Ахтопол, в сграда собственост на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, която е предоставена за ползване на водещата организация по проекта - Асоциацията за култура, технологии, образование и развитие - Пловдивски университет - Странджа (AКТОРПУС)

Ескалиращото замърсяване на околната среда в природните паркове и резервати в страните от Черноморския басейн налага организиране на съвместен мониторинг, научни изследвания и контрол върху дейностите, както и засилване обмена на информация между експертите, неправителствените организации и отговорните административни структури в областта на екологията в държавите от региона.