Ново находище на редкия и защитен вид бръмбар Алпийска розалия (Rosalia alpina) в Природен парк „Странджа” откриха германски експерти

Ново находище на редкия и защитен вид бръмбар Алпийска розалия (Rosalia alpina) в Природен парк „Странджа” откриха германски експерти. През изминалия уикенд група изследователи от универитета в гр. Гьотинген, Германия, посетиха Парка, където извършиха проучване на находищата на някои редки, защитени и специфични за района видове животни и техните местообитания, като откритото от тях ново находище на алпийска розалия се намира в района близо до параклиса Св. Пантелеймон край с. Бръшлян. Експертите от германския университет проведоха тези проучвания с цел придобиване на предварителна представа за уникалността на странджанското биологично разнообразие и за това къде точно в границите на парка това биоразнообразие е най-голямо, като получените резултати ще бъдат използвани от тях за планиране на мащабна експедиция в парка през идната година. Експертите и техните ръководители планират на тази експедиция да бъдат извършени по-подробни и обстойни проучвания на биоразнообразието в Природен парк „Странджа”.

Алпийската розалия е е едно от най-редките и уязвими насекоми в Европа. Едър бръмбар с дължина до 4 см, той принадлежи към семейството на сечковците (Cerambycidae). Жизненият му цикъл е тясно свързан със старите гори, най-често тези във високите планини до 1200 m н.в. В Странджа е доста рядък, известен само с няколко находища освен новоустановеното такова – съгласно литературни данни е откриван близо до устията на реките Ропотамо (извън Парка) и Резовска, а при проведеното през 2012 г. картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове с европейска значимост в България е установен и в землището на с. Българи. Обитава най-често букови гори, по-рядко такива от габър, бряст, явор, ясен, дъб, липа и др. Горите в района около Св. Пантелеймон, където видът бе открит от германските специалисти в събота, са предимно от габър. 

Защитен вид, включен в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие. Улавянето, убиването и обезпокояването му, както и унищожаването и увреждането на неговите местообитания са забранени. Поради високия консервационен статус и уязвимостта на вида е изготвен национален План за действие за неговото опазване. Сред по-важните мерки, необходими за постигане целите на този план, са опазването и поддържането на местообитанията на алпийската розалия, включването ѝ в редица международни и национални природозащитни документи, повишаването на осведомеността за вида и необходимостта от опазването му, сертифицирането на горите с висока консервационна стойност, включително тези които той обитава, и др.