Обявление за работа в ДПП "Странджа"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  РАБОТА В ДПП "СТРАНДЖА"

           

Дирекция Природен парк „Странджа“ Малко Търново, гр.Малко Търново, ул. „Янко Маслинков ” №1, тел. 05952 3635, на основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД 05-00018/10.07.2023 г. на директора на Дирекция Природен парк „Странджа“ – Малко Търново, обявява конкурс за следната длъжност:

Специалист - горски инспектор, към администрация на ДПП „Странджа“ – М.Търново - 1 щатна бройка;

 

I.Минимални  и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.Минимални изисквания:

1.1 Образователна степен – средно лесовъдско образование съгласно т.49 от §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите.

1.2 Професионален опит :

- „ специалист – горски инспектор” – не се изисква

 1. Специфични изисквания
  • Да отговарят на условията по чл. 198 от Закона за горите и чл. 30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за

контрола и опазването на горските територии.

 

II.Минимален размер на работната заплата определен за конкурсната  длъжност: 780,00 лв. /седемстотин и осемдесет лева/.*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 

III.Начинът за провеждане на конкурса: писмен тест и интервю за професионална компетентност /чл. 33 от Наредба № 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии/.

 

IV.Етапи на провеждане:

1.Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

2.Допускане на кандидатите по документи.

3.Обявяване на допуснати и недопуснати кандидати.

4.Провеждане на конкурса:

4.1.Първи етап: решаване на писмен тест.

4.2.Втори етап: провеждане на интервю с издържалите успешно теста.

4.3.Окончателно класиране: при окончателното класиране се събират точките на кандидата  от  теста и интервюто.

Писменият тест се изготвя в три варианта. Вариантът за провеждане на конкурса се определя чрез жребий в деня на провеждане на конкурса. В теста се включват задължително въпроси от ЗГ, ЗЛОД, ЗРА и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

            В интервюто се включват въпроси за определяне на общи и специални умения и компетентности на кандидатите, като: професионален опит, ползване на нормативна уредба, комуникативност, способност да организира изпълнението на възложените му задачи, работи  в екип и др.

 

V.Описание на длъжността: Осъществяване на непосредствен контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществяване на контрол при сечта, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата. Предотвратяване и разкриване на нарушенията по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, ЗЗТ, ЗБР и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

Кандидат, който не е покрил минималните изисквания на първия етап от конкурса, не се допуска до втория етап.

 

 1. VI. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса / чл.31 ал.3 от Наредба № 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии / са :
 2. заявление;
 3. автобиография;
 4. копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен;
 5. документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността /професионалният опит се доказва с официални документи за: трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж, извършване на дейност в чужбинa/;
 6. свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер /Изискването за представяне на този документ се отнася за лица, родени в чужбина. За останалите данните се установяват служебно от ДПП „Странджа“. В случай на невъзможност за служебно установяване на данните, ще бъде определен допълнителен срок, в които кандидатът да представи свидетелство за съдимост, издадено по общоустановения ред.
 7. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 8. медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

 1. документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

 1. копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;
 2. 10. медицинско свидетелство.

Забележка: За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по т. 6 но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

Образци на заявление за участие в конкурса, длъжностна характеристика, както и информация за провеждане на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 8 часа до 12 часа и от 13 часа до 17:00  часа в стая № 2 на ДПП „Странджа“, находяща се  гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1.

 

VII. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурс: стая № 2 на ДПП „Странджа“,  находяща се гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1, в едномесечен  срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в национален или местен печат. Кандидатите могат да подават документи само на място - лично или чрез нотариално упълномощен представител. В последния случай се предоставя копие от пълномощното. При подаване на документите кандидатът / представляващият го / представя от документ за самоличност, който му се връща веднага. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират. Документи, постъпили по пощата или друг, различен от упоменатия начин, няма да се смятат за редовно постъпили и няма да се разглеждат.

 

VIII. Обявлението за провеждане на конкурса да се изготви и да се постави на информационното табло  в административната сграда на ДПП „Странджа“ в деня на публикуване му. 

 

 1. IX. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в административната сграда на ДПП „Странджа“, находяща се гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1.

 

 

…………………………

/инж.Румяна Цвяткова/

ДИРЕКТОР ДПП „Странджа”