Рядък вид кълвач забелязан в Малко Търново

Рядък и защитен вид птица, описан в научната литература като типичен горски обитател, бе наблюдаван в необичайно за него местообитание в границите на Природен парк „Странджа”. Това е един от изключително редките случаи на наблюдение на екземпляр от вида Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi) в селища до момента. Птицата бе забелязана от експерти към парковата дирекция днес в центъра на гр. Малко Търново, далеч от описаните в литературата типични хабитати на този рядък вид, каквито са старите гори.

Съгласно съществуващата научна информация за вида, в България той се среща изключително в стари гори – предимно букови, буково-иглолистни и дъбови, с повече мъртви и отмиращи дървета, по които намира храната си – насекоми-ксилофаги (т. е. хранещи се с мъртва дървесина) и техните ларви. В Странджа южният белогръб кълвач е разпространен основно в стари източнобукови, по-рядко дъбови гори. Единствено в тях този сравнително едър кълвач, с дължина на тялото около 25 cm, намира достатъчно едроразмерни дървета с наличие на хралупи с широк отвор, в които да гнезди. До момента са документирани само единични наблюдения на белогръб кълвач извън старите гори в България и Европа. През последните 15 години в границите на Природния парк видът е установяван на територия на селища само 2 пъти (1 от които днес), като и в двата случая в гр. Малко Търново, през есенно-зимния период. Преди 2 г. двойка белогърби кълвачи бе видяна през размножителния период край града, непосредствено до регулационната му граница. Дали тези наблюдения на вида извън старите гори са просто единични случаи и изключения, или е налице тенденция той да започне да се разпространява и в други типове местообитания, би могло да се установи със сигурност само при по-нататъшни проучвания.

Южният белогръб кълвач е един от най-редките кълвачи на европейския континент. На национално ниво е защитен съгласно Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, вписан е и в Червената книга на България с категория „Застрашен”. На международно равнище е включен в Бернската Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания – Приложение II (строго защитени видове), както и в Директива 2009/147/ЕО от 30.11.2009 г. относно опазването на дивите птици, или накратко Директива за птиците – Приложение I (видове, подлежащи на специални мерки по опазване на техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и размножаване в района на разпространението им).

Вчера, на 29.11, учениците от СУ "Васил Левски" гр.Малко Търново посетиха сградата на Дирекцията на парка, където експертът по биоразнообразие Милен Рашков ги запозна със защитените видове птици в гората.