Обявление за главен счетоводител

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция на природен парк „Странджа” град Малко Търново, на основание Заповед № РД07-00020/25.03.2024 г. на директора на Дирекция на природен парк „Странджа” град Малко Търново, обявява конкурс за длъжността:

 

Главен счетоводител бюджет- счетоводство и контрол в ДПП „Странджа” – 1 щатна бройка.

  1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователна степен: образование висше, счетоводство и контрол; Професионален опит: две години стаж в бюджетна организация;

  1. Начин за провеждане на конкурса:
  • Решаване на тест и интервю
  • Тестът включва въпроси, свързани с професионалната област на длъжността и устройството и функционирането на администрацията .
  • Интервюто включва въпросите, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.
  1. Необходими документи, място и срок за подаването им:

3.1. Необходими документи:

- Заявление за участие по образец;

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Автобиография европейски формат – СУ ;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит -трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит), както и други документи, предоставящи информация, че кандидатът отговаря на предвидените в длъжностната характеристика функционални задължения за изпълнение на длъжността.

3.2. Място и срок за подаване на документите:

- Стая Директор на втория етаж на ДПП „Странджа” гр.Малко Търново находяща се гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков", № 1 в 10 /десет/дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията

- в сайта на парковата дирекция https://www.strandja.bg/

- в сайта на ИАГ https://www.iag.bg

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Заявителят представя документ за самоличност, който му се връща веднага и заверено копие от пълномощното, ако е в качеството си на пълномощник. Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на ДПП „Странджа” гр.Малко Търново - strandja_park@abv.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Крайният срок за подаване на документи е 03.04.2024 г. до 17.00 ч.

Лице за контакт: Иванина Петкова – главен специалист ЧР в ДПП „Странджа” гр.Малко Търново

4.0бщодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло в сградата на ДПП „Странджа” гр.Малко Търново, ул.„Янко Маслинков” № 1 и интернет страницата на ДПП „Странджа” https://www.strandja.bg/ и интернет страницата на ИАГ в 10 /десет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса,

  1. Кратко описание на длъжността:

Главен счетоводител - счетоводство и контрол в бюджетната сфера.

  1. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността:

Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността 933.00 /деветстотин тридесет и три / лв., като индивидуалният размер ще бъде определен с назначаването съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултат*! от проведената процедура.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация могат да се получат в деловодството на ДПП „Странджа” гр.Малко Търново.

При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.