ЗАПОВЕД № РД 07-00024 /23.04.2024г. гр.Малко Търново на ДПП "Странджа"

 

       

ЗАПОВЕД

№  РД 07-00024 /23.04.2024г.

гр.Малко Търново

 

На основание чл.8, т.21 от Устройствения правилник на ДПП „Странджа“  

 

ПРЕКРАТЯВАМ:

 

Провеждането на конкурс за длъжност  „главен счетоводител“ обявен със Заповед  № РД07-00020 /25.03.2024г., поради настъпили процедурни нарушения.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Йоана Филипова-Гюрова – гл.експерт в ДПП „Странджа“.

 

 

 

Инж.Румяна Костова-Цвяткова

Директор на ДПП “Странджа„