Покана за представяне на оферта чрез открита процедура, към ID № 671544, № на поръчка 01598-2015-0007
публикувано на: 12.06.2015

Предмет на поръчката

Тиражиране и доставка на информационни материали и на 5 броя интерпретативни програми“, по 2 /две/ обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 - Тиражиране и доставка на информационни материали /дизайн, предпечатна обработка, печат и доставка/

Обособена позиция №2 - Тиражиране на 5 /пет/ броя интерпретативни програми, изработка и доставка на материали и оборудване, необходими за тяхното реализиране.

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”

допълнителна информация
крайни срокове
до 13.07.2015 г. 17:00 часа
на 15.07.2015 г. от 13:30 часа В административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1
отговори
02.07.2015
Отговор с изх. 891-2017-ОПОС3 от 02.07.2015 г. на ДПП Странджа
Предметът на поръчката е „Тиражиране и доставка на информационни материали и на 5 броя интерпретативни програми“, по 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 - Тиражиране и доставка на информационни материали /дизайн, предпечатна обработка, печат и доставка/;
Обособена позиция №2 - Тиражиране на 5 /пет/ броя интерпретативни програми, изработка и доставка на материали и оборудване, необходими за тяхното реализиране.
19.06.2015
Otgovor s izh. 849-1991-OPOS3 ot 19.06.2015 na DPP Strandja
Предметът на поръчката е „Тиражиране и доставка на информационни материали и на 5 броя интерпретативни програми“, по 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 - Тиражиране и доставка на информационни материали /дизайн, предпечатна обработка, печат и доставка/;
Обособена позиция №2 - Тиражиране на 5 /пет/ броя интерпретативни програми, изработка и доставка на материали и оборудване, необходими за тяхното реализиране.
18.06.2015
Otgovor s izh.838-1984-OPOS3 ot 18.06.2015 na DPP Strandja
Предметът на поръчката е „Тиражиране и доставка на информационни материали и на 5 броя интерпретативни програми“, по 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 - Тиражиране и доставка на информационни материали /дизайн, предпечатна обработка, печат и доставка/;
Обособена позиция №2 - Тиражиране на 5 /пет/ броя интерпретативни програми, изработка и доставка на материали и оборудване, необходими за тяхното реализиране.
съобщения
23.07.2015
Отваряне на ценовите оферти

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 29.07.2015 г. от 10,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1