Покана за представяне на оферта чрез открита процедура, към ID № 671531, № на поръчка 01598-2015-0008
публикувано на: 12.06.2015

Предмет на поръчката

Извършване на дейности в изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““ по опазване на целеви видове – бръмбара-отшелник Osmoderma eremitа и пещерните видове прилепи в Природен парк „Странджа”, по 2 /две/ обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – Ограждане на микрохабитати на бръмбара-отшелник Osmoderma eremitа;

Обособена позиция №2 – Изработка и монтиране на селективни решетки на входовете на 2 /два/ броя пещери в района на Природна забележителност „Пещери и извори на р.Младежка“, маркиране на хралупати дървета, като подходящи местообитания на горски видове прилепи и поставяне на къщички за прилепи в м. Пропада /в землището на гр. Малко Търново/ и м. Богородишки дол /в землището на с. Кости/.

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 14.07.2015 г. 17:00 часа
на 16.07.2015 г. от 13:30 часа В административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1
отговори
съобщения
05.08.2015
Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 10.08.2015 г. от 13,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1