Покана за представяне на оферта чрез открита процедура, към ID № 674952, № на поръчка 01598-2015-0011
публикувано на: 30.06.2015

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е: „Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 3 броя дървени наблюдателни кули за птици Защитена местност Устие на р.Велека, влажна зона край гр. Малко Търново и Защитена местност Силистар, с размери 4x4м, 5 броя дървени погледни места, подсилени с метална конструкция – м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр. Папия, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр. Ахтопол, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Поръчката се възлага във връзка с проект

Проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 31.07.2015 г. 17:00 часа
на 04.08.2015 г. от 11:00 часа Административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” №1.
отговори
съобщения
20.08.2015
Отваряне на ценовите оферти

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 25.08.2015 г. от 10,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1