Покана за представяне на оферта чрез открита процедура, към ID № 676811, № на поръчка 01598-2015-0012
публикувано на: 10.07.2015

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за сградата на Информационно-посетителски център в гр. Ахтопол и за зала за образователни дейности с деца и доброволци и заседателна зала, находящи се в централния офис на Дирекция на Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново“.

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”

допълнителна информация
крайни срокове
до 10.08.2015 г. 17:00 часа
на 12.08.2015 г. от 13:30 часа В административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” №1
отговори
04.08.2015
Отговор с изх. 1085-2152-ОПОС3 от 04.08.2015 на ДПП Странджа

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за сградата на Информационно-посетителски център в гр. Ахтопол и за зала за образователни дейности с деца и доброволци и заседателна зала, находящи се в централния офис на Дирекция на Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново“.

31.07.2015
Отговор с изх. № 1060-2136-ОПОС3 от 31.07.2015 г.

Предметът на поръчката е: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за сградата на Информационно-посетителски център в гр. Ахтопол и за зала за образователни дейности с деца и доброволци и заседателна зала, находящи се в централния офис на Дирекция на Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново“.

31.07.2015
Отговор с изх. № 1061-2137-ОПОС3 от 31.07.2015 г.

Предметът на поръчката е: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за сградата на Информационно-посетителски център в гр. Ахтопол и за зала за образователни дейности с деца и доброволци и заседателна зала, находящи се в централния офис на Дирекция на Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново“.

30.07.2015
Отговор с изх. № 1059-2135-ОПОС3 от 30.07.2015 г.

Предметът на поръчката е: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за сградата на Информационно-посетителски център в гр. Ахтопол и за зала за образователни дейности с деца и доброволци и заседателна зала, находящи се в централния офис на Дирекция на Природен парк „Странджа“ в гр. Малко Търново“.

съобщения
12.08.2015
Отваряне на ценовите оферти

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 18.08.2015 г. от 11,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1