Покана за представяне на оферта чрез открита процедура, към ID № 671935, № на поръчка 01598-2015-0009
публикувано на: 16.06.2015

Предмет на поръчката

„Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, състоящи се от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изработване, доставяне и монтиране на материали, модули, експонати и технически средства за Информационно-посетителски център „Приморска Странджа“, град Ахтопол съгласно одобрена концепция

Обособена позиция 2: Обновяване на експозицията в ИПЦ Малко Търново, съгласно одобрена концепция

Обособена позиция 3: Допълване на експозицията по разработена концепция в ИПЦ Граматиково

Обособена позиция 4: Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Информационно-посетителски център „Приморска Странджа“ – гр. Ахтопол

Поръчката се възлага във връзка с проект

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 17.07.2015 г. 17:00 часа
на 21.07.2015 г. от 13:30 часа Административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” №1
отговори
09.07.2015
Отговор с изх. 919-2029-ОПОС3 от 09.07.2015 на ДПП Странджа

„Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, състоящи се от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изработване, доставяне и монтиране на материали, модули, експонати и технически средства за Информационно-посетителски център „Приморска Странджа“, град Ахтопол съгласно одобрена концепция

Обособена позиция 2: Обновяване на експозицията в ИПЦ Малко Търново, съгласно одобрена концепция

Обособена позиция 3: Допълване на експозицията по разработена концепция в ИПЦ Граматиково

Обособена позиция 4: Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Информационно-посетителски център „Приморска Странджа“ – гр. Ахтопол

съобщения
20.08.2015
Отваряне на ценовите оферти

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 25.08.2015 г. от 11,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1