Покана за представяне на оферта чрез открита процедура, към ID № 671486, № на поръчка 01598-2015-0006
публикувано на: 12.06.2015

Предмет на поръчката

Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на входни табла, рекламни пана и информационни точки за Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 5 главни входни табла – тип „Тотем“, 5 второстепенни входни табла – тип „Тотем“ и 5 рекламни пана, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

Обособена позиция 2: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

 

Поръчката се възлага във връзка с проект

 

проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”.

допълнителна информация
крайни срокове
до 14.07.2015 г. 17:00 часа
на 16.07.2015 г. от 11:00 часа В административната сграда на Дирекция на Природен парк „Странджа”, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ №1
отговори
02.07.2015
Отговор с изх. 890-2016-ОПОС3 от 02.07.2015 г. на ДПП Странджа

Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на входни табла, рекламни пана и информационни точки за Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 5 главни входни табла – тип „Тотем“, 5 второстепенни входни табла – тип „Тотем“ и 5 рекламни пана, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

Обособена позиция 2: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

26.06.2015
Отговор с изх. 872-2003-ОПОС3 на ДПП Странджа

Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на входни табла, рекламни пана и информационни точки за Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 5 главни входни табла – тип „Тотем“, 5 второстепенни входни табла – тип „Тотем“ и 5 рекламни пана, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

Обособена позиция 2: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 18 информационни точки за парка в населените места, всички по изготвен проект и съгласно списък на местата за поставяне в Природен парк „Странджа“

съобщения
06.08.2015
Отваряне на ценовите оферти

Отваряне на ценовите оферти ще се извърши на 12.08.2015 г. от 11,00 часа, в административната сграда на Дирекция на Природен парк "Странджа", находяща се в гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1